Saturday, 03/12/2022 - 20:15|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học Nga Lộc

Quy chế thi đua- khen thưởng Năm học 2018-2019 Trường TH Nga Lộc

UBND HUYỆN CAN LỘC
TRƯỜNG TH NGA LỘC
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lp - T do -  Hạnh phúc
 
 Số :  / QĐ-THNL
 
Thường Nga, ngày 28 tháng 8 năm 2018
 
QUYẾT ĐỊNH
V/v Ban hành Quy chế thi đua- khen thưởng
Năm học 2018-2019
 
 
 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC NGA LỘC
 
Căn cứ Luật thi đua khen thưởng và Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 07 năm 2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và bổ sung một số điều của Luật thi đua khen thưởng năm 2013;
Căn cứ Thông tư số 07/2014/TT-BNV ngày 28 tháng 09 năm 2014 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;
Căn cứ Thông tư số 12/2012/TT-BGDĐT ngày ngày 03 tháng 4 năm 2012 của BGD&ĐT hướng dẫn thi đua khen thưởng trong ngành giáo dục và đào tạo;
Căn cứ Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND ngày 30/01/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng tỉnh Hà Tĩnh;
       Căn cứ quy chế Thi đua-khen thưởng ban hành kèm theo Quyết định số  3004 /QĐ-UBNDNgày 14  tháng 12  năm 2015 của Ủy ban nhân dân huyện)
 - Căn cứ công văn số…./ KH- TH Nga Lộc  ngày 28 tháng 8 năm 2018 về Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 - 2019 của đơn vị;
,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này Quy chế thi đua- khen thưởng năm học 2017-2018 gồm 4 chương, 7 điều;
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày kí đến khi có Quyết định ban hành quy chế mới thay thế.
Điều 3. Ban Giám hiệu, Hội đồng thi đua, khen thưởng và toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân trường tiểu học Nga Lộc  có trách nhiệm thi hành quyết định này./.
                                                                        HIỆU TRƯỞNG
Nơi nhận:
- Hội đồng TĐKT phòng GD&ĐT; (Để B/c)
- Hội đồng TĐKT nhà trường; (Để chỉ đạo)
- Cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường; (Để t/hiện)
- Website trường;
- Lưu VP.                                                                       Đặng Văn Anh
 
 
 

QUY CHẾ
THI ĐUA, KHEN THƯỞNG
 NĂM HỌC 2018-2019
(Ban hành kèm theo Quyết định số:  /QĐ-THNga Lôc1 ngày   28  tháng 8 năm 2018  của Hiệu trưởng trường TH Nga Lộc)
 
 Căn cứ Luật thi đua khen thưởng và Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 07 năm 2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và bổ sung một số điều của Luật thi đua khen thưởng năm 2013;
Căn cứ Thông tư số 07/2014/TT-BNV ngày 28 tháng 09 năm 2014 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;
Căn cứ Thông tư số 12/2012/TT-BGDĐT ngày ngày 03 tháng 4 năm 2012 của BGD&ĐT hướng dẫn thi đua khen thưởng trong ngành giáo dục và đào tạo;
Căn cứ Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND ngày 30/01/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng tỉnh Hà Tĩnh;
       Căn cứ quy chế Thi đua-khen thưởng ban hành kèm theo Quyết định số  3004 /QĐ-UBNDNgày 14  tháng 12  năm 2015 của Ủy ban nhân dân huyện)
 - Căn cứ công văn số…./ KH- TH Nga Lộc  ngày 28 tháng 8 năm 2018 về Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 - 2019 của đơn vị;
Sau khi thống nhất với Hội đồng thi đua, khen thưởng và toàn thể cán bộ,  định công tác thi đua, khen thưởng như sau:
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
          Điều 1. Mục đích yêu cầu
          Văn bản này quy định về đối tượng, phạm vi, nguyên tắc, hình thức, tiêu chuẩn, thẩm quyền thi đua, khen thưởng và hướng dẫn chi tiết việc thực hiện công tác thi đua, khen thưởng của Trường Tiểu học Số 1 Hương Chữ .
          Mục tiêu của thi đua, khen thưởng nhằm tạo động lực động viên, lôi cuốn, khuyến khích mọi cá nhân, tập thể tiếp tục phát huy trí tuệ, tài năng, sức lao động phục vụ cho sự phát triển của giáo dục địa phương. Khen thưởng còn nhằm mục đích tôn vinh những giá trị lao động, là hình thức nhà trường ghi nhận những cống hiến về công sức, trí tuệ của tập thể và cá nhân có thành tích vượt bậc. Thi đua, khen thưởng là tạo ra động lực mới trong lao động của mọi mặt công tác, những công lao, thành tích của đơn vị và cá nhân đạt được sẽ được đơn vị ghi nhận nhằm khuyến khích, động viên mọi người tiếp tục hăng hái, phát huy trí tuệ, tài năng, sức lao động phục vụ cho sự phát triển cuả nhà trường.
 
Điều 2. Đối tượng áp dụng
          Tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên, các tổ, bộ phận trong nhà trường.
Điều 3. Nguyên tắc thi đua, khen thưởng
1. Chính xác, công khai, công bằng, kịp thời.
2. Một hình thức khen thưởng có thể tặng nhiều lần cho một đối tượng; không tặng thưởng nhiều hình thức cho một thành tích đạt được.
3. Bảo đảm thống nhất giữa tính chất, hình thức và đối tượng khen thưởng.
4. Kết hợp chặt chẽ động viên tinh thần với khuyến khích bằng lợi ích vật chất.
5. Thành tích đạt được trong điều kiện khó khăn và có phạm vi ảnh hưởng lớn được khen thưởng mức cao hơn. Chú trọng khen thưởng cá nhân là người trực tiếp lao động, công tác và cá nhân có nhiều sáng tạo trong lao động, công tác.
6. Khi xét khen thưởng người đứng đầu cơ quan, tổ chức, tổ, bộ phận phải căn cứ vào thành tích của tập thể do cá nhân đó lãnh đạo.
7. Tập thể, cá nhân được tuyên dương, khen thưởng phải có tác dụng noi gương, thành tích khen thưởng lần sau phải cao hơn thành tích đã được khen thưởng lần trước.
8. Chỉ đề nghị khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có đăng kí thi đua đầu năm học, có sáng kiến kinh nghiệm, có giải pháp tích cực để đem lại hiệu quả, năng suất cao. Có đủ các loại hồ sơ khen thưởng theo quy định, nộp đúng thời gian.
Chương II
TIÊU CHUẨN VÀ CÁC DANH HIỆU KHEN THƯỞNG
Điều 4. Tiêu chuẩn chung
Tập thể và cá nhân được khen thưởng phải đạt các tiêu chuẩn chung sau đây:
1. Phải hoàn thành vượt mức các chi tiêu kế hoạch, nhiệm vụ công tác được giao. Đủ ngày, giờ công lao động, tích cực trong công việc.
2. Có sáng kiến, cải tiến trong công tác, trong nghiệp vụ chuyên môn.
3. Chất lượng và hiệu quả lao động kì sau phải cao hơn kì trước.
4. Thực hiện đúng nội quy, quy chế của đơn vị, ngành và chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.
5. Cá nhân được khen thưởng phải là nhân tố tích cực, gương mẫu, điểm sáng noi gương, được mọi người trong nhà trường tín nhiệm.
6. Không có đơn thư khiếu nại của nhân dân, phụ huynh và phản ánh của chính quyền địa phương.
Điều 5. Tiêu chuẩn cụ thể cho từng danh hiệu thi đua, khen thưởng
1. Danh hiệu lao động tiên tiến
Xét một lần vào cuối năm học, do Hội đồng thi đua, khen thưởng nhà trường đề nghị, chủ tịch UBND Thị xã quyết định công nhận và phải đạt các tiêu chuẩn sau:
a) Chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có tinh thần tự lực tự cường; đoàn kết, tương trợ, tích cực tham gia các phong trào thi đua; tích cực học tập chính trị, văn hoá, chuyên môn, nghiệp vụ, điển hình trong phong trào “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các phong trào khác của ngành, các cấp phát động; có đạo đức, lối sống lành mạnh.
b) Cá nhân có đăng kí thi đua đầu năm học, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ công tác được giao, đạt năng suất chất lượng như: thực hiện đúng, đủ chương trình, thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn, quy định của ngành.
 Đối với giáo viên: soạn bài, chấm bài, lên lớp, kiểm tra đánh giá học sinh, sử dụng và làm mới đồ dùng dạy học, hồ sơ, sổ sách đầy đủ theo quy định; giảng dạy đạt chất lượng tốt trong cả năm học, đạt kết quả cao qua các kỳ hội giảng, thao giảng, hội thi từ cấp trường trở lên, được đồng nghiệp đánh giá xếp loại và ghi nhận. Xây dựng mối quan hệ mật thiết giữa nhà trường, gia đình và các lực lượng xã hội, thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục, thực hiện tốt công tác phối hợp giáo dục học sinh trong và ngoài nhà trường.
Đối với nhân viên: Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; có tinh thần tương trợ đồng nghiệp; tích cực học tập chính trị, văn hóa, chuyên môn nghiệp vụ; có ý thức trong việc cải tiến lề lối làm việc, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng suất lao động. Sẵn sàng tham gia các công việc của nhà trường khi được BGH, các tổ chức trong trường huy động. Nghiêm túc thực hiện nội quy, tiếp và giải quyết công việc, không được gây phiền hà với phụ huynh
c) Kết quả đánh giá giáo viên theo theo chuẩn nghề nghiệp, đánh giá viên chức cuối năm phải đạt từ loại Khá trở lên hoặc loại Khá trở lên theo chuẩn hiệu trưởng.
d) Đảm bảo ngày giờ công lao động và hội họp theo quy định:
- Nghỉ có việc riêng nhờ đồng nghiệp giảng dạy phải có giấy phép gửi trước BGH 02 ngày có chữ kí người dạy giúp.
- Nghỉ ốm 03 ngày trở lên phải có giấy nghỉ ốm của bệnh viện;
- Được nghỉ theo chế độ quy định; Hiếu: được nghỉ 03 ngày liền kề; Hỷ: Cưới con được nghỉ 02 ngày, cưới bản thân được nghỉ 05 ngày
. Thời gian nghỉ thai sản theo quy định được tính để bình xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” nếu đảm bảo các tiêu chuẩn trên.
e) Không xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến” đối với một trong các trường hợp: mới tuyển dụng dưới 10 tháng, nghỉ từ 40 ngày làm việc trở lên (không tính thời gian nghỉ Lễ, Tết,…), bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên.
2. Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở
Xét một lần vào cuối năm cho các cá nhân đạt 2 tiêu chuẩn quy định tại Điều 4, Nghị định 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ.
Chiến sĩ thi đua cơ sở phải lựa chọn những cá nhân xuất sắc, tiêu biểu nhất trong số những cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”; số lượng công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” không quá 15% trong tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên đạt danh hiệu "Lao động tiên tiến"; phải hoàn thành vượt mức các chi tiêu kế hoạch, nhiệm vụ công tác được giao; có kết quả đánh giá giáo viên theo theo chuẩn nghề nghiệp, đánh giá viên chức cuối năm phải đạt loại Xuất sắc; phải có sáng kiến kinh nghiệm, cải tiến kĩ thuật, cải tiến lề lối làm việc được ứng dụng hiệu quả vào thực tiễn công tác và được Hội đồng khoa học công nhận.
3. Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh
Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh” được bình xét hàng năm, chỉ xét chọn tối đa 01 cá nhân xuất sắc, tiêu biểu nhất trong những cá nhân 3 lần liên tục đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” và phải nêu được thành tích, sáng kiến cải tiến kĩ thuật, cải tiến lề lối làm việc, có số liệu, hiệu quả cụ thể, có phạm vi ảnh hưởng tốt trong toàn tỉnh.
*Khi bình chọn các danh hiệu thi đua, nhất thiết phải căn cứ vào mức độ hoàn thành nhiệm vụ, mức độ chấp hành nội quy, quy chế cơ quan, kết quả và hiệu quả thực tế cá nhân đã đạt được trong cả một năm học. Do đó, những thành tích đã được khen đột xuất, những danh hiệu được công nhận trong các hội thi, các hoạt động phong trào, … của cá nhân, được xem như yếu tố bổ sung khi xét duyệt, đề nghị hình thức khen thưởng tổng kết cuối năm học (yếu tố ưu tiên theo thứ tự như sau: GV dạy giỏi (GVCN giỏi, TPT giỏi, nhân viên giỏi) theo cấp, có bồi dưỡng học sinh năng khiếu và có giải, có giải khi tham gia các hoạt động phong trào của trường, Thị xã phát động, thành tích của lớp (đối với GVCN) khi tham gia phong trào do trường, thị xã phát động …
4. Tập thể lao động tiên tiến
Xét một lần vào cuối năm học, đạt các tiêu chuẩn quy định tại Khoản 1, Điều 28, Luật thi đua khen thưởng và phải đạt các tiêu chuẩn sau:
a) Hoàn thành vượt mức nhiệm vụ, kế hoạch công tác được giao với năng suất chất lượng cao, vượt mức kế hoạch đề ra.
b) Có trên 50% cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” và không có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên; không có đơn thư, khiếu kiện trái với quy định của pháp luật.
c) Nội bộ đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tham gia tích cực vào các hoạt động của nhà trường, công đoàn.
d) Phải là tập thể tiêu biểu, được nhân dân và lãnh đạo cấp trên tín nhiệm.
5. Tập thể lao động xuất sắc
Xét một lần vào cuối năm học và phải đạt các tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 điều 27 Luật thi đua khen thưởng và phải đạt các tiêu chuẩn sau:
a) Sáng tạo, vượt khó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao;
b) Có phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, hiệu quả;
c) Có 100% cá nhân trong tập thể hoàn thành nhiệm vụ được giao, trong đó có ít nhất 70%  cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”;
d) Có cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” và không có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên;
đ) Nội bộ đoàn kết, gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.
6. Lớp tiên tiến
a) Có 100% học sinh xếp loại Đạt ở đánh giá năng lực và phẩm chất, trong đó trên 30% xếp loại Tốt; có trên 70% học sinh được khen thưởng cuối năm học, trong đó trên 20% khen thưởng toàn diện.
b) Lớp đạt VSCĐ: có từ 70% học sinh xếp loại A trở lên, không có học sinh xếp loại C.
c) Có thành tích xuất sắc trong mọi phong trào của nhà trường; không có HS vi phạm nội quy, quy định của nhà trường bị xử lý kỷ luật từ mức khiển trách trở lên.
7. Lớp tiên tiến xuất sắc
Lớp tiên tiến xuất sắc phải lựa chọn những tập thể lớp tiêu biểu nhất trong số những lớp đạt danh hiệu "Lớp tiên tiến"; số lượng công nhận danh hiệu "Lớp tiên tiến xuất sắc" không quá 20% trong tổng số lớp đạt danh hiệu "Lớp tiên tiến" và phải đạt các tiêu chuẩn sau:
a) Có 100% HS xếp loại Đạt ở đánh giá năng lực và phẩm chất, trong đó trên 50% xếp loại Tốt; có trên 80% HS được khen thưởng cuối năm học, trong đó trên 30% khen thưởng toàn diện.
b) Lớp đạt VSCĐ: có từ 85% học sinh xếp loại A trở lên, không có học sinh xếp loại C.
c) Xét đặc cách “Lớp tiên tiến xuất sắc” cho những lớp đạt thành tích cao trong các hội thi, giao lưu cấp thị xã, cấp tỉnh, cấp Quốc gia.
8. Khen thưởng cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, đoàn viên đạt thành tích trong các đợt thi đua, hội thi do nhà trường, công đoàn, ngành phát động.
Cán bộ, giáo viên, nhân viên phải đạt các tiêu chuẩn sau:
a) Chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, nội quy, quy định của nhà trường, của ngành.
b) Có tham gia đăng ký thi đua khi đơn vị tổ chức phát động.
c) Đạt kết quả cao trong các đợt thi đua, hội thi do nhà trường, công đoàn, ngành phát động (đạt từ giải ba trở lên trong các hội thi hoặc xếp loại Xuất sắc theo các tiêu chuẩn thi đua).
Điều 6. Các hình thức khen thưởng
1. Giấy khen của UBND huyện hoặc giấy khen của Giám đốc sở GD&ĐT
 Lựa chọn một số cá nhân tiêu biểu trong những cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học nhưng chưa đủ điều kiện đề nghị UBND tỉnh khen thưởng.
 Tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học nhưng chưa đủ điều kiện đề nghị UBND tỉnh khen thưởng.
 Mỗi cá nhân chỉ đề nghị một cấp khen thưởng.
 2. Bằng khen của chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
 Xét một lần vào cuối năm học và cá nhân phải đạt tiêu chuẩn có thành tích tiêu biểu trong số cá nhân 2 lần liên tục đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở (nhưng chưa đạt tiêu chuẩn chiến sĩ thi đua cấp tỉnh).
 Đối với tập thể phải đạt tiêu chuẩn có thành tích tiêu biểu trong 2 lần liên tục đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc.
3. Bằng khen của Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo
 Áp dụng tương tự như tiêu chuẩn đề nghị tặng bằng khen của chủ tịch UBND tỉnh nhưng mức độ tiêu biểu nổi bật, vượt trội, phạm vi ảnh hưởng lớn hơn.
4. Khen thưởng đột xuất hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác, khen thưởng do đạt các thứ hạng cao trong các hoạt động văn hoá thể dục thể thao, thông tin tuyên truyền, các hoạt động phong trào do đơn vị và các tổ chức đoàn thể các cấp phát động.
Việc khen thưởng đột xuất áp dụng cho các cá nhân đạt thứ hạng cao trong hoạt động phong trào văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, thi giáo viên giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi, thi tìm hiểu kiến thức, thi đua kỉ niệm các ngày lễ lớn do đơn vị hoặc cấp trên tổ chức.
Về kinh phí chi khen thưởng đột xuất được trích từ kinh phí khen thưởng của nhà trường, theo Quy chế chi tiêu nội bộ. Cấp tỉnh, huyện theo quy định hiện hành.
Khen thưởng đột xuất sẽ do tổ trưởng, phụ trách bộ phận, đoàn thể nhà trường đề nghị lên Hội đồng thi đua, khen thưởng nhà trường xem xét và đề nghị Hiệu trưởng chuẩn y Quyết định khen thưởng.
Chương III
HỘI ĐỒNG, TRÌNH TỰ
1. Thành phần
- Hội đồng thi đua đơn vị gồm: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng; Bí thư Chi bộ; Chủ tịch Công đoàn; Bí thư Đoàn Thanh niên; Trưởng, Phó Tổ; Thư ký Hội đồng, Tổng phụ trách, trương ban thanh tra nhân dân
 - Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng là Hiệu trưởng; Phó Chủ tịch Hội đồng là Chủ tịch Công đoàn. 
2. Trách nhiệm của Hội đồng
- Hội đồng Thi đua - Khen thưởng đơn vị chịu trách nhiệm về việc thẩm định thành tích của các tập thể và cá nhân trong đơn vị khi đề nghị xét khen thưởng lên Hội đồng TĐKT cấp trên
-  Khi họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng đơn vị phải ghi biên bản đầy đủ nội dung, ý kiến của các thành viên Hội đồng và kết luận của Chủ tịch Hội đồng TĐ-KT đơn vị.
3. Trình tự tiến hành các bước bình xét thi đua, khen thưởng
Bước 1: Họp bình xét trong Tổ (tổ Chuyên môn, tổ Văn phòng)
 Bình xét thi đua theo nguyên tắc bỏ phiếu kín, chọn ra các cá nhân thực sự tiêu biểu, suất sắc đề nghị Hội đồng thi đua khen thưởng đơn vị theo trình tự:
+ Đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ năm học (theo Chương I, điều 5 của Quy chế), lập danh sách theo thứ tự. Xác định những cá nhân không thuộc diện bình bầu các danh hiệu thi đua khen thưởng.
Bước 2: Họp Hội đồng TĐ-KT đơn vị;
Sau khi có kết quả bình bầu tại các Tổ, Hội đồng TĐ-KT tiến hành họp xét trên cơ sở kết quả của Tổ và tiến hành bỏ phiếu kín, sắp xếp những cá nhân đủ tiêu chuẩn và thực sự tiêu biểu, ở vị trí từ cao đến thấp.
Bước 3: Họp Hội đồng trường, thông qua kết quả bình bầu.
Các cuộc họp bình bầu từ cấp Tổ trở lên đều phải ghi vào biên bản Tổ, Hội đồng TĐKT, Hội đồng trường: Nhất trí theo tỷ lệ % và toàn bộ những ý kiến chưa thống nhất. (Chỉ bầu lại khi 1 cá nhân nào đó không được sự nhất trí từ 50% trở lên của thành viên trong Tổ, Hội đồng,… , khi đó toàn thể Tổ, Hội đồng,… đều bỏ phiếu kín cho 1 cá nhân đó để sắp xếp lại vị thứ, có thể biểu quyết bằng công khai trực tiếp)
Chương IV
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 7. Tổ chức thực hiện
1. Cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh của nhà trường có trách nhiệm triển khai, tổ chức thực hiện theo quy chế này.
2. Quy chế này chỉ được sửa đổi, bổ sung khi được 2/3 số thành viên Hội đồng thi đua, khen thưởng của nhà trường tán thành và ít nhất 2/3 cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường nhất trí.
3. Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày kí.
 
 
 
 
 
TM. HỘI ĐỒNG THI ĐUA KHEN THƯỞNG
CHỦ TỊCH
 
 
 
 
HIỆU TRƯỞNG
Đặng Văn Anh

 
TIÊU CHÍ THI ĐUA ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI GIÁO VIÊN
(11 tiêu chí : 100 điểm)
 
 
 
 

I. CÁC TIÊU CHÍ VÀ ĐIỂM CỦA TỪNG TIÊU CHÍ
1. Chất lượng học sinh : 20 điểm
 Căn cứ vào chất lượng khảo sát của BGH,TTCM.                  
2. Giờ dạy:     20 điểm
Được cụ thể hoá bằng cách xếp loại .
+ Giờ tốt :  18 đến 20 điểm.
+ Giờ khá: 14 đến 17,5 điểm.
+ Giờ đạt yêu cầu : Từ 10 điểm đến 13,5 điểm.
+ Giờ yếu : Từ  9 điểm trở xuống.
3. Hồ sơ: 10 điểm (Hình thức, chữ viết : 2 điểm ; nội dung : 7 điểm; đủ số lượng : 1 điểm).
+ Loại tốt :  9 đến 10 điểm
+ Loại khá : 7 đến dưới 9 điểm
+ Loại trung bình : Từ 5 điểm đến dưới 7 điểm
4. Ngày công : 5 điểm
+ Đảm bảo ngày công 100%, không chậm giờ 5 điểm .
+ Vắng 1 buổi có phép trừ 05 điểm; không phép trừ 3 điểm .
+ Chậm 2 buổi tính bằng 1 buổi vắng (thời gian tính chậm trên 5 phút từ khi có hiệu lệnh vào học ).
+ Trừ những ngày nghỉ theo chế độ thì  không tính (ốm đau, GV có thai hoặc nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi).
5. Công tác chủ nhiệm lớp: 10 điểm
Lấy kết quả chấm thi đua của Đội Cờ đỏ .
+ Cuối tháng lớp đạt xuất sắc : 10 điểm
+ Loại tốt :    9 điểm
+ Loại khá:  7 điểm
+ Loại TB :  5 điểm
6. Phụ đạo HS yếu, xoá HS ngồi nhầm lớp (đối với những lớp có HS yếu): 5 điểm .
- Xoá được 100% HS  yếu nếu lớp có từ 3 đến 5 em thưởng 5 điểm (10% + 0,5 điểm).
- Nếu không xoá được em nào thì trừ đi 5 điểm  .
7. SKKN; đồ dung stkt có chất lượng xết theo cấp trường; Cộng 5 đ; viết bài trêndiễn đàn, giải bài trên các tạp chí  cộng1đ
      8. Thông tin 2 chiều : 5 điểm.
+ Nộp các loại báo cáo thống kê VSCĐ, tổng hợp chất lượng kiểm tra định kỳ , các loại danh sách vv… kịp thời, đầy đủ, chính xác : 5 điểm .
+ Chậm 1 lần trừ  0,5 điểm.
      9. Huy động trẻ bán trú:
+ Đối với khối 1,2: 10 điểm  (Cứ 10% tính 1 điểm);
+ Đối với khối 3,4,5: 5 điểm (Cứ 10% tính 0,5 điểm).
     10. Vận động phụ huynh học sinh tham gia BHYT:  (10 điểm)
          10 điểm (Cứ 1% tính 0,1 điểm)
     11. Các hoạt động dành cho khối 3,4,5: (5 điểm)
       -Tổ chức các HĐGD, hoạt động tập thể theo đơn vị lớp có nội dung chương trình cụ thể, đảm bảo qui mô và chất lượng: 2 lần/ năm: 5 điểm
        - Khuyến khích khối 1,2 tổ chức thực hiện. 
* Thưởng điểm 5điểm: Ngoài 11 tiêu chí cụ thể như trên trong năm học những đồng chí CB,GV, NV tổ chức cho học sinh giải TTT1 có chất lượng; CB, GV có bài đăng ở các Tạp chí; tham gia các hoạt động mũi nhọn, bề nổi như bồi dưỡng HSG huyện, tỉnh; hội diễn văn nghệ; thi đấu TDTT, quyên góp nhân đạo từ thiện,hiến máu nhân đạo, quyên góp sách ..v.v… tuỳ theo kết quả đạt được sẽ thưởng tối đa 5 điểm.
II. MỨC ĐỘ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI :
+ Cuối tháng, cuối kỳ đạt từ 90 điểm trở lên : Xuất sắc
+ Từ 80 đến < 90 điểm :  Tốt
+ Từ 70 đến < 80 điểm  : Khá
+ Dưới 70 điểm :             TB
III. NHỮNG ĐIỂM CẦN LƯU Ý KHI ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI :
1. Chất lượng:  Lấy từ kết quả KSCL của BGH, BKTNB, trong các lần kiểm hoặc kiểm tra toàn diện của Trường, Phòng.
2. Giờ dạy: Lấy kết quả dự giờ của BGH  (tháng nào có đoàn kiểm tra của cấp trên thì căn cứ vào kết quả đó ).
3. Hồ sơ: Lấy kết quả kiểm tra hàng tháng của nhà trường(tháng nào có đoàn kiểm tra của cấp trên thì căn cứ vào kết quả đó).
 
 
* Cuối học kì, cuối năm học HĐTĐ sẽ căn cứ vào kết quả của từng CB,GV, NV để đánh giá xếp loại.
* Đạt các danh hiệu : Xuất sắc ; Tốt ; Khá; TB được tính theo bảng sau:
 
Học kỳ I Họckỳ II Cả năm
Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc
Tốt Xuất sắc Xuất sắc
Khá Xuất sắc Tốt
Trung bình Xuất sắc Khá
Xuất sắc Tốt Tốt
Tốt Tốt Tốt
Khá Tốt Tốt
Trung bình Tốt Khá
Xuất sắc Khá Tốt
Tốt Khá Khá
Khá Khá Khá
Trung bình Khá Khá
Xuất sắc Trung bình Khá
Tốt Trung bình Khá
Khá Trung bình Trung bình
Trung bình Trung bình Trung bình
 
* Những tháng không có điểm KTĐK, không kiểm tra hồ sơ, không thao giảng, được bảo lưu kết quả tháng trước đó.
B. ĐỐI VỚI BAN GIÁM HIỆU:
Các tiêu chí thi đua của BGH được cụ thể hoá bằng bộ tiêu chí xếp loại thi đua các trường TH do Phòng GD&ĐT Can Lộc ban hành trong năm học 2018 - 2019
C. ĐỐI VỚI NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH (KẾ TOÁN, VĂN THƯ, THỦ QUỸ):
- Đảm bảo ngày công (kể cả những ngày đi làm việc tại Phòng, các ban ngành khác v.v). Đi có báo cáo, xin phép hiệu trưởng.
- Hoàn thành các nhiệm vụ được giao tuỳ theo tính chất công việc .
- Giải quyết chế độ đầy đủ, kịp thời, đúng nguyên tắc cho các đối tượng trong nhà trường dưới sự chỉ đạo của BGH .
- Có trách nhiệm với công việc chung, có thái độ phục vụ vui vẻ hoà nhã .
- Linh hoạt, sáng tạo trong mọi công việc .
* Xếp loại :    +  Loại XS: Hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao .
+ Loại Tốt : Hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
+  Loại Khá : Hoàn thành các nhiệm vụ được giao ở mức độ khá.
                                      + Loại TB : Không hoàn thành các nhiệm vụ được giao.
                                                                         
                                                              Thường Nga,  ngày … tháng 8  năm 2018
                                                                                 HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
                                                                                    Đặng Văn Anh
 

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 23
Hôm qua : 8
Tháng 12 : 62
Năm 2022 : 100.971