09:37 ICT Thứ tư, 26/02/2020

Trang nhất » Tin Tức » Giới thiệu » Giới thiệu chung

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2018 – 2019; PHƯƠNG HƯƠNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2019- 2020

Thứ ba - 27/08/2019 08:08
UBND HUYỆN CAN LỘC
TRƯỜNG TH NGA LỘC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
             Số:   /BC-THNL            Thường Nga, ngày 26  tháng 8 năm 2019
 
 
 
BÁO CÁO
               
KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2018 – 2019;
PHƯƠNG HƯƠNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2019- 2020
  1. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
I. Về điều kiện đảm bảo
1. Trường, lớp, học sinh
Toàn trường, 12 lớp, 325 học sinh.
2. Đội ngũ CBQL, giáo viên và nhân viên
Cán bộ quản lí: 2 người (1HT, 1 PHT); đảm bảo đủ số lượng theo quy định.
Giáo viên: Tổng số: 25 người. Trong đó GV văn hóa:  người, Âm nhạc: 1 người, Mĩ thuật: 1 người, Thể dục: 1 người, Tiếng Anh: 1 người, Tin học: 1 người. Tỉ lệ GV/lớp: 1,5.... Số hợp đồng trường có sự hỗ trợ kinh phí của UBND huyện: 1 người.
Nhân viên: 3 người. Kế toán 1; thư viện 1; văn thư 1.
3. Cơ sở vật chất trường học
Toàn trường  có 13 phòng học , trường có đủ khối phòng phục vụ học tập và thiết bị dạy học ; có đủ công trình vệ sinh giáo viên, học sinh; có đủ sân bãi tập được quy chuẩn.
Cơ sở vật chất cơ bản đáp ứng yêu cầu dạy và học đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông giai đoạn hiện nay.
1.Năm học 2018 - 2019, nhà trường tiếp tục thực hiện cuộc vận động  "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong toàn thể CBGV coi trọng rèn luyện phẩm chất lối sống lương tâm nghề nghiệp trong mỗi CB, GV.
Tổ chưc tuyên truyền những kết quả đạt được để xã hội hiểu và chia sẻ, đồng thuận với các chủ trương đổi mới về giáo dục tiểu học. Trong đó cần đẩy mạnh tuyên truyền những nội dung; quá trình giáo dục tử chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học; đánh giá học sinh tiểu học theo Thông tư 30 và Thông tư 22; hoạt động trải nghiệm sáng tạo; áp dụng các mô hình theo phương pháp dạy học tích cực.
Khuyến cáo và tạo điều kiện cho đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục chủ động viết và đưa tin, bài về các hoạt động của ngành, nhất là các gương người tốt việc tốt, các điển hình tiên tiến của cấp học để khích lệ các thầy cô giáo, các em học sinh phấn đấu, vươn lên, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật, thường xuyên cập nhật nghiêm túc các văn bản quy phạm pháp luật.
2. Tập trung các giải pháp xây dựng phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục.
Ngay từ đầu năm ban lãnh đạo nhà trường đã tham mưa để xây dựng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục bảo đảm về số lượng, cơ cấu đáp ứng yêu cầu về chất lượng.
Nhà trường luôn chú trọng bồi dưỡng nâng cao nhận thức, năng lực đội ngũ cán bộ quản lý giáo viên về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, chuyên môn  nghiệp vụ... Trong đó đặc biệt chú ý bồi dưỡng các kĩ năng; tổ chức  hoạt động học tập theo nhóm, tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo, giáo dục kĩ năng sống cho học  sinh. (Khối 4,5 đi tham quan thực tế tại khu tưởng niệm đồng chí Trần Phú ; có 3 câu lạc bộ hoạt đồng thường xuyên, thực hiện GDKNS cho 100% học sinh)
Tiếp tục triển khai đánh giá đội ngũ cán bộ quả lý, giáo viên theo chuẩn hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học một cách sát thực, hiệu quả, trên cơ sở đó xây dựng và thực hiện kế hoạch bồi dưỡng nâng cao năng lực để đáp ứng chuẩn
Nhà trường triển khai Chương trình bồi dưỡng thường xuyên theo kế hoạch số 1290/KH-SGDĐT ngày  28/8/2018 của Sở GD ĐT đảm bảo thực chất, hiệu quả.
Thực hiện tốt quy chế dân chủ, nâng cao vai trò, trách nhiệm, lương tâm, đạo đức nhà giáo; mỗi thầy giáo, cô giáo phải thực sự là tấm gương sáng cho các em học sinh noi theo. Kiên quyết “nói không với tiêu cực và bệnh thành tích trong giáo dục” Thực hiện tốt công tác truyên truyền cho CBGV và học sinh trong việc rèn luyện và tu dưỡng toàn trường năm qua không có các hiện tượng tiêu cực xẩy ra .
Tăng cường bồi dưỡng giáo viên môn Tiếng Anh, đảm bảo các yêu cầu về kiến thức, phương pháp và năng lực ngôn ngữ tiểu học để triển khai chương trình Tiếng anh theo kế hoạch đối với khối 3;4;5 với 179 em = 100% học 4 tiết trên tuần ; khối 1,2: 146 em = 100% làm quen với tiếng anh,
3. Tổ chức hiệu quả sinh hoạt chuyên môn tại các tổ, khối chuyên môn trong toàn trường: 2lần /tháng có đánh giá chia sẽ hoạt động dạy học có triển khai kế hoạch tháng.
Các tổ chuyên môn đăng ký dạy chuyên đề thể nghiệm các tiết lập mẫu của lớp 1, các tiết dạy vận dụng PPBTNB, dạy học HĐNGLL…Cụ thể:
          + Lớp 1: 6 tiết dạy lập mẫu;
          + Lớp 2+3: 7 tiết dạy chuyên đề ( PPBTNB, HĐNGLL);
          + Lớp 4+5: 8 tiết dạy chuyên đề.
Tổ chức các câu lạc bộ Tiếng việt, rung chuông vàng…. có ý nghĩa nhằm nâng cao chất lượng dạy học buổi 2, tạo cơ hội cho học sinh được giao tiếp thông qua hội đồng giáo dục dạy học .
II. Tập trung thực hiện có hiệu quả chương trình giáo dục.
1. Thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục
- Trên cơ sở chương trình giáo dục phổ thông hiện hành, ban giám hiệu đã chủ động  xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh. Điều chỉnh nội dung dạy học phù hợp với đối tượng học sinh vùng miền theo hướng dẫn tại Công văn số 1538/SGDĐT-GDTH ngày 11/10/2017 và Công văn số 1860/SGDĐT ngày 18/12/2017 của Sở GD ĐT nhằm phát triển năng lực học sinh.
Nhà trường đã yêu cầu giáo viên, các tổ chuyên môn có trách nhiệm rà soát chương trình, nội dung dạy học xây dựng bài học mới trên cơ sở sắp xếp lại một số nội dung, chuyển một số nội dung dạy học thành nội dung hoạt động giáo dục, bổ sung các hoạt động giáo dục khác vào chương trình hiện hành trong quá trình xây dựng kế hoạch các môn học,
Hiệu trưởng thẩm định, phê duyệt kế hoạch điều chỉnh nội dung dạy học của từng khối lớp trước khi thực hiện kế hoạch.
Nhà trường đã thực hiện lồng ghép các nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, giáo dục quốc phòng và an ninh; giáo dục an toàn giao thông trong một số môn học và hoạt động giáo dục.
 Nhà trường đã tổ chức cuộc thi Rung chuông vàng và tuổi thơ khám phá cho học sinh khối 4,5.
2. Tiếp tục đổi mới đánh giá học sinh tiểu học
Tiếp tục thực hiện đánh giá học sinh theoThông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 và Thông tư só 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/9/2016 sữa đổi bổ sung một số điều của quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 của Bộ trưởng bộ GDĐT.
Việc đánh giá học sinh đảm bảo thực chất, hiệu quả. Nhà trường tiếp tục tổ chức chuyên đề nâng cao năng lực cho giáo viên đề đánh giá học sinh tiểu học theo Thông tư 22.
Đẩy mạnh ứng dụng CNTT, phần mềm quản lý, hỗ trợ đánh giá học sinh tiểu học theo Thông tư 22 để giảm áp lực về hồ sơ, sổ sách, giành nhiều thời gian cho giáo viên quan tâm đến học sinh và đổi mới phương pháp dạy học
Nhà trường đã thực hiện nghiêm túc bàn giao chất lượng giáo dục cuối năm, kiên quyết không để học sinh ”ngồi nhầm lớp”; thực hiện khen thương học sinh thực chất đúng quy định.
3. Tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục lớp 2 .
Theo tinh thần công văn 1087/SGDĐT-GDPT ngày 19/7/2018 của Sở GDĐT. Phát động phong trào “Giữ vở sạch, viết chữ đẹp” một cách thiết thực, nhẹ nhàng, hiệu quả trong đó đề cao vai trò của giáo viên trong rèn luyện chữ viết cho học sinh
4. Phong trào “Giữ vở sạch, viết chữ đẹp”
Tiếp tục phát động sâu rộng phong trào rèn luyện chữ viết trong giáo viên, phong trào ”giữ vở sạch, viết chữ đẹp” trong học sinh. Giáo viên duy trì hoạt động đánh giá xếp loại VSCĐ hàng tháng cho học sinh sát thực chất.
 Giao lưu chữ viết giáo viên, giao lưu ”văn hay-chữ đẹp” cấp trường, cấp cụm cho học sinh các khối lớp từ 1-5.  
5. Nâng cao chất luộng dạy học môn Tiếng anh và Tin học.
a, Dạy học Tiếng Anh
- Tiếp tục triển khai Chương trình thí điểm tiếng Anh tiểu học ban hành theo quyết định số 3321/QĐ-BGDĐT ngày 12/8/2010 và các văn bản hướng dẫn của bộ GDĐT.
Tăng cường bồi dưỡng giáo viên môn Tiếng Anh, đảm bảo các yêu cầu về kiến thức, phương pháp và năng lực ngôn ngữ tiểu học để triển khai chương trình Tiếng anh theo kế hoạch đối với khối 3;4;5 với 179 em = 100% học 4 tiết trên tuần ; khối 1;2 , 146 em = 100% làm quen với tiếng anh,
- Căn cứ nhu cầu tự nguyện của học sinh, cha mẹ học sinh nhà trường đã hợp đồng 01 giáo viên Tiếng Anh đề cho học sinh lớp 1, 2
Kết quả: Hoàn thành tốt: 68/177 học sinh chiếm 38,4%
              Hoàn thành: 109/177 học sinh chiếm 61,6%
              Số HS không được đánh giá 2 HS
b, Dạy học Tin học
Nhà trường tiếp tục tổ chức dạy học môn Tin học khối 3,4,5 theo tinh thần chỉ đạo tại công văn số 3031/BGDĐT-GDTH ngày 17/7/20117 của Bộ GDĐT và công văn số 1507/SGDĐT-GDTH ngày 04/10/2017 của sở GDĐT.
- Tăng cường các điều kiện đảm bảo cơ sở vật chất đảm bảo cho việc dạy học môn tin học. Có kế hoạch bồi dưỡng nâng cao chất lượng cho giáo viên tin học.
Kết quả: Có 179 HS khối 3,4,5 chiếm 100% được học tin học
Hoàn thành tốt: 68/177 học sinh chiếm 35%
Hoàn thành: 109/177 học sinh chiếm 65%
Số HS không được đánh giá 2 HS
6. Thực hiện giáo dục đối với trẻ khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.
a. Đối với trẻ khuyết tật: Nhà trường đã điều tra nắm chắc số lượng em khuyết tật trong độ tuổi tiểu học, huy động 100% số trẻ khuyết tật học hòa nhập theo công văn só 2248/SGDĐT-GDTH ngày 25/11/2015 của Sở GDĐT về việc quản lý và giáo giục học sinh khuyết tật học hòa nhập tại các trường phổ thông.
- Nhà trường đã phối hợp với trạm y tế xã Thường Nga khám sức khỏe  ban đầu năm cho học sinh khuyết tật cũng như học sinh toàn trường.
b. Đối với học sinh có hoàn cảnh khó khăn: Nhà trường đã tạo điều kiện động viên, giảm các khoản đóng nộp cho học sinh và gia đình. Hỗ trợ quà cho học sinh khuyết tật và các em có hoàn cảnh khó khăn nhân các ngày khuyến học, ngày Tết Nguyên đán sắp tới  (gồm sách vở, quần áo, cặp)  với số tiền gần 4 triệu đồng;
Nhà trường đã hướng dần giáo viên Thông tư số 39/2009/TT-BGDĐT của Bộ GDĐT về đánh giá xếp loại học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
7. Tổ chức các hoạt động tập thể, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp
Chuyên môn nhà trường đã đẩy mạnh các hoạt động tập thể, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động ngoại khóa sang hướng tổ chức hoạt động trải nghiệm. Cụ thể nhà trưởng đã tổ chức được 3 câu lạc bộ, cuộc thi rung chuông vàng, ngày hội đọc sách và tuổi thơ khám phá
Nhà trường đã chú trọng vào các hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, giáo dục giá trị sống, kĩ năng sống, kĩ năng tự bảo vệ bản thân bị xâm hại tình dục, kĩ năng phòng chống đuối nước, tai nạn thương tích, ý thức giữ gìn môi trường xanh sạch đẹp thông qua các tiêt dạy thể dục, đạo đức và kĩ năng sống của cá khối lớp
- Tăng cường tổ chức và quản lý các hoạt động giáo dục kĩ năng sống theo thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28/0/2004 của Bộ GDĐT ban hành quy định về quản lý hoạt động giáo dục kĩ năng sống và hoạt động giáo dục chính khóa.
Thực hiện luật an toàn giao thông
Quán triệt các nội quy  quy định của việc thực hiện luật an toàn giao thông.
Tuyên truyền bằng các hình thức: như câu lạc bộ, nói chuyện chuyên đề thi an toàn giao thông .
Đảm bảo tốt trong việc thực hiện luật an toàn giao thông .
Cụ thể:
- Nhà trưởng đã tổ chức được 3 câu lạc bộ, 01 cuộc thi rung chuông vàng, ngày hội đọc sách và tuổi thơ khám phá
- Nhà trường đã tổ chức cho học sinh tham quan trải nghiệm tại khu di tích mộ Đ/C Trần Phú – Tổng bí thư đầu tiên của nước ta.
- Hàng tháng liên đội nhà trường đã chỉ đạo các lớp trực tuần lên dọn vệ sinh chăm sóc tượng đài liệt sỹ xã.
- 100% học sinh trong nhà trường được học các bài học về phòng chống đuối nước và tai nạn thương tích trên phần mềm do giáo viên thể dục lên lớp.
- Năm học 2018 - 2019 không xẩy ra vụ nào vi phạm luật an toàn giao thông
8. Tổ chức dạy học 2buổi /ngày và bán trú
a. Về dạy học 2 buổi/ngày
- Số  điểm trường: 01; số lớp:12; số học sinh: 325 em; khối 1: 100 (4 lớp), khối 2: 45 em (2 lớp); khối 3: 64 em (2 lớp); khối 4: 61 em (2 lớp); khối 5: 55 em (2 lớp).
Từ tuần thứ 2 của năm học nhà trường đã tổ chức nghiêm túc dạy học 2 buổi/ngày theo các nội dung tại Công văn số 1636/SGDĐT-KHTC ngày 09/11/2016.
Ngay từ đầu năm học chuyên môn nhà trường đã quán triệt tinh thần học sinh được tự học dưới sự hướng dẫn của giáo viên để hoàn thành nội dung học tập tại lớp. Không giao bài tập về nhà cho những học sinh đã được học 2 buổi /ngày.
         b. Về việc tổ chức bán trú cho học sinh
Nhà trường đã tổ chức được cho 50 học sinh ăn bán trú tại trường. Hình thức tổ chức bán trú theo hướng dẫn tại Công văn số 1336/SGDĐT-KHTC ngày 6/9/2018 của Sở GD&ĐT Hà Tĩnh về việc hướng dẫn các khoản thu trong nhà trường.
Hợp đồng 1 nhân viên nấu ăn, trả lương theo thỏa thuận (2.600.000 đồng/ tháng/ người).
Kết quả: Có 1 phòng bếp, 1 phòng ăn cho các em. Ngủ kết hợp tại phòng học có sạp ngủ, chăn, chiếu đầy đủ.  Công tác vệ sinh, môi trường đảm bảo. Chất lượng bán trú tốt;  thực hiện nghiêm túc công tác bán trú theo hướng dẫn, đảm bảo công tác an toàn vệ sinh thực  phẩm. Có đầy đủ hồ sơ bán trú theo quy định
9. Đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học
a. Đổi mới phương pháp dạy học
Nhà trưỡng đã triển khai áp dụng các thành tố tích cực của mô hình trường học mới theo Công văn số 4068/BGDĐT-GDTrH ngày 18/8/2016 của Bộ GDĐT, Công văn số 3459/BGDĐT-GDTrH ngày 08/8/2017 của Bộ GDĐT và Công văn số 1507/SGDĐT-GDPT ngày 4/7/2017 của Sở GDĐT
Nhà trường đã chỉ đạo thực hiện có hiệu quả dạy học tiếng việt lớp 1- Công nghệ giáo dục, đã tổ chức hôi thảo chuyên đề sinh hoạt chuyên môn cụm trường có hiệu quả.
- Phương pháp dạy học “Bàn tay nặn bột”:
          Tiến hành được 1 chuyên đề toàn trường, 8 tiết dạy theo phương pháp “Bàn tay nặn bột”. BGH đã dự giờ được 105 tiết của khối 3, 4-5 và tư vấn cho giáo viên sau mỗi tiết dạy. Nhìn chung giáo viên đã có ý thức về đổi mới hình thức dạy học và học sinh có nhiều hứng thú trong việc học.
          Hạn chế:
Công tác chuẩn bị đồ dùng dạy học cho tiết dạy theo PP Bàn tay nặn bột mất nhiều thời gian cho cả GV và HS, đôi lúc không an toàn (vì thiếu các thiết bị thí nghiệm hợp lý). Hiệu quả mỗi tiết dạy chưa cao.
- Dạy học Mĩ thuật theo phương pháp của Đan Mạch.
Giáo viên đã được tập huấn , nắm vững quy trình dạy học theo phương pháp mới của Đan Mạch. Chủ động phối hợp trong cụm chuyên môn liên trường sắp xếp các chủ đề hoạt động mỹ thuật phù hợp với nhà trường và đã triển khai thực hiện đối với các lớp từ lớp 1 đến lớp 5 ngay từ đầu năm học.
- Dạy học Tiếng Việt lớp 1 - Công nghệ giáo dục.
Thực hiện nghiêm túc chương trình CNGD theo hướng dẫn của Sở, Phòng GD. Toàn trường có 100 em học sinh lớp 1 học theo chương trình CNGD cuối năm đạt tỷ lệ 98%
Ngay từ đầu năm nhà trường đã tiến hành họp phụ huynh thông báo chương trình học theo CGD đên từng phụ huynh; Mua đầy đủ SGK, Sách thiết kế, các tài liệu học tập, giảng dạy cho học sinh và giáo viên theo yêu cầu.
 
b. Đa dạng hóa các hình thức tổ chức dạy học, gắn giáo dục nhà trường với thực tiễn cuộc sống.
Xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, lành mạnh, an toàn, chất lượng và bình đẳng.
Thực hiện dạy học gắn lý thuyết với thực hành; tăng cường các hoạt động trải nghiệm, vận dung kiến thức vào thực tế cuộc sống của học sinh. Lồng ghép, tích hợp nội dung giáo dục trong các môn học; giáo dục đạo đức nhân cách, giáo dục quốc phòng và an ninh; giáo dục pháp luật, phòng tránh đuối nước, phòng tránh tai nạn thương tích, phòng tránh xâm hại trẻ em, phòng chống HIV/AIDS.
Chú trọng giáo dục đạo đức lối sống kỹ năng sống; thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe và y tế trường học; tuyên truyền, giáo dục chủ quyền quốc gia về biên giới; bảo vệ môi trường...
Tăng cường đầu tư  cơ sở vật chất trang thiết bị,sách báo, tài liệu tham khảo để xây dựng thư viện đạt chuẩn
Nhà trường đã tổ chức các hoạt động giáo dục,giao lưu,các sân chơi trí tuệ  bổ ích và thân thiện nhằm phát triển năng lực học sinh: Tổ chức giao lưu tìm hiêu an toàn giao thông, câu lạc bộ Tiếng việt, rung chuông vàng, giao lưu tuổi thơ khám phá, ngày hội kể chuyện theo sách...
10. Đổi mới công tác quản lý giáo dục tiểu học
Tăng cường bồi dưỡng, nâng cao năng lực quản lý; lập kế hochj chương trình dạy học; đề cao tinh thần đổi mới, sáng tạo, trách nhiệm và năng lực giải quyết các vấn đề trong phạm vi giáo dục nhà trường đới với ‘’người đứng đầu’’; tăng cường hiệu lực hiệu quả công tác tự kiểm tra, đánh giá.
Tăng cường sự phoói hợp với ban đại diện cha mẹ học sinh cùng chăm lo phát triển giáo dục theo tinh thần Thông tư 55/TT-BGDĐT.
Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, hình thành cơ sỏa dữ liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước về giáo dục tiểu học.
Thực hiện đúng các quy định về quản lý tài chính theo quy định, chấn chỉnh tình trạng lạm thu, thu sai quy định.
11. Duy trì, cũng cố kết quả Phổ cập giáo dục tiểu học và nâng cao chất lượng xây dụng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia.
.         Công tác Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi: có đầy đủ hồ sơ phổ cập GD, bổ sung và điều chỉnh số liệu hàng năm khớp đúng.
         Kết quả năm 2019:
         Hoàn thành phổ cập giáo dục phổ cập  đúng độ tuổi mức độ 3 .
Đối với học sinh .
Huy động 100 % số trẻ 6 tuổi vào lớp 1: 109/109 ( em)
Có  % số trẻ 11 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học
Kết quả đã đạt được là: Đạt PCGDTH mức độ 3.
Tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học: 100 %
Tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình lớp  học  99,4 %.
Đối với giáo viên: Trình độ đạt chuẩn 100% - trên chuẩn 85 %
Cơ sở vật chất: củng cố cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học chuẩn mức độ 3 bền vững.
Đầu tư trang thiết bị; Phòng học tiếng anh và phòng tin học , đáp ứng yêu cầu  chuẩn mức độ 3.
12. Chuẩn bị các điều kiện để thực hiện chương trình GDPT mới
Tích cực tham mưu với cấp ủy Đảng,chính quyền địa phương chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chât (phòng học, phòng chức năng, đồ dùng, thiết bị dạy học...), về đội ngũ trong đó chú trọng việc tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho CBQL, giáo viên để chuẩn bị thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới. Chuẩn bị đội ngũ giáo viên có năng lực, tâm huyết có trách nhiệm để bố trí dạy lớp 1 trong năm học 2019 – 2020. 
13. Công tác thi đua khen thưởng .
- Thực hiện chủ đề thi đua ‘’Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học’’ bằng các hoạt động thiết thực phấn đáu hoàn thành các chỉ tiêu công tác một cách thực chất; kiên quyết khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục; khuyến khích các giáo viên có nhiều mô hình đổi mới và sáng tạo, vượt khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học.
Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá thi đua năm học 2018-2019 , phù hợp, toàn diện; kiểm tra đánh giá chính xác khách quan, thực chất, công khai kết quả đánh giá từng CBGV,NV  năm học 2018- 2019 có 01 chiến sỹ thi đua cơ sở, 03 đ/c có SKK cấp huyện; 10 đ/c đạt LĐTT;
14. Xây dựng CSVC, trường chuẩn quốc gia:
         Bám sát vào Thông tư 59/TT-BGD-ĐT, nhà trường đã tu sửa, cải tạo về CSVC khuôn viên trường học. Xây dựng kế hoạch trường chuẩn  bền vững tiến tới chuẩn 2.
  Cụ thể:
Làm sân tập cho học sinh; xây dựng cảnh quan, trồng cây bóng mát; láng sân; mua máy tính; làm thư viện xanh.
          Cũng cố Thư viện đạt tiên tiến, nhà trình vệ sinh đạt chuẩn ,  đóng mới 12 bộ bàn ghế cho học sinh, trang trí các phòng học, bổ sung các bảng biểu trong phòng học, Mua bổ sung thiết bị, sách truyện thiếu nhi, sách tham khảo, các bộ đồ dùng học toán, TV, Thể dục; thay mới 7 quạt điện và tu sửa bàn ghế, bồn hoa với tổng kinh phí  là 250.000.000 đồng.
        Hạn chế: Hiện nay nhà trường CSVC đáp ứng theo Thông tư 59/TT-BGD về , trang thiết bị dạy học .và đặc biệt là thiếu phòng học cao tầng, cảnh quan chưa đẹp.
15. Công tác thư viện.
Đã có 01 phòng thư viện cho học sinh xuống mượn và đọc sách hằng ngày. Chuẩn bị  bổ sung thêm một số trang thiết bị dạy học, sách tham khảo vào thư viện, trang trí tu sửa mua sắm CSVC cho phòng thư viện với kinh phí gần 15 triệu đồng.
        Bố trí cho GV và học sinh đọc sách trong tiết tự học hàng tuần. Tổng số lượt học sinh được mượn sách là: 1500 lượt. Đặt đầy đủ các lọai báo cho GV đọc như báo GD thời đại, Nhân dân, Hà Tĩnh, Lao động, các loại tạp chí Toán TT 1, báo nhi đồng chăm học.
        Tiến hành kiểm kê thư viện đầu năm , từ đó có kế hoạch bố trí sách cho các lớp mượn đọc, tham khảo; nhà trường có kế hoạch bổ sung .
         Hạn chế: Không có cán bộ thư viện chuyên trách nên dẫn đến chất lượng chưa cao.
16. Triển khai thực hiện "Trường học kết nối", tăng cường trao đổi chuyên môn trên "Diễn đàn Giáo dục Tiểu học Hà Tĩnh” và các báo, tạp chí chuyên ngành về giáo dục.
Triển khai thực hiện “ Trường học kết nối” tăng cường trao đổi chuyên môn  trên diễn đàn giáo dục tiểu học Hà Tĩnh – Báo, tạp chí chuyên ngành GD.
Tăng cường trao đổi tìm hiểu trên diễn đàn giáo dục  tiểu học Hà Tĩnh. Có 6 lượt bài viết và trao đổi trên diễn đàn GD tiểu học
Cán bộ giáo viên  và học sinh tháng nào  cũng có bài viết, giải bài gửi tạp chí  toán tuổi thơ 1, có 01 lượt đăng trên tạp chí ..
Ngoài ra thường xuyên đón đọc và gửi bài tới các báo tạp chí chuyên ngành giáo dục như: Tạp chí thế giới trong ta, giáo dục thời đại....
17. Hoạt động nhân đạo từ thiện: Nhà  trường thực hiện tốt công tác từ thiện , nhân  đạo tổng số tiền là 7.700.000đ ;
Có 02 giáo viên đi tham gia  hiến máu nhân đạo
18. Tổng kết năm học: 2018-2019 Trường giữ vững Trường chuẩn Quốc gia vững chắc
+ Về cuộc sáng tạo KHKT thanh thiếu niên: Có 1 sản phẩm dự thi
+ Học sinh;
- Khối 5 hoàn thành chương trình tiểu học 100%.
- Chất lượng đại trà:        - Môn toán: 98%
                                         - Môn Tiếng việt : 97,5%
- Khen thưởng:  Học sinh giỏi huyện;
+ Học sinh hoàn thành suất sắc: Khối 1:  48 em; khối 2: 15 em; Khối 3: 12 em; Khối 4: 14 em; khối 5: 8 em.
Mũi nhọn:.
+ Học sinh giỏi huyện: Môn thể thao đạt giải hai võ cổ truyền huyện, giải ba bóng đá huyện.
+ Học sinh giỏi trong cuộc thi văn hay chữ đẹp: có  3 em
B. TỒN TẠI, HẠN CHẾ
 - Chất lượng văn hóa  HS chưa có tính đột phá về mũi nhọn..
 - Chất lượng  chữ viết trong giáo viên và học sinh chưa cao.
 - Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học đạt chưa cao còn hạn chế
 - Chất lượng các cuộc thi chưa cao.
- Chất lương NGLL, trải nghiệm  còn yếu chưa có hiệu quả.
 - Kinh phí hoạt động dạy học còn hạn hẹp.
C. NGUYÊN NHÂN CỦA TỒN TẠI
- Công tác quản lý, chỉ đạo :  Chưa năng đông sáng tạo trong quản lý, chỉ đạo. Chưa chỉ đạo quyết liệt.
- Cơ sở vật chất chưa đáp ứng yêu cầu ;
- Chất lượng đội ngũ chưa tương xứng với nhiệm vụ trong thời kì mới;
- Công tác truyên tuyền chưa đi vào cuộc sống.
PHƯƠNG HƯỚNG , NHIỆM VỤ  NĂM HỌC 2019- 2020:
   I. Phương hướng chung
Tập trung đổi mới công tác quản lí, cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả ứng dụng CNTT trong quản lí. Tăng cường nề nếp, kỷ cương, dân chủ trong nhà trường. Xây dựng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên lập trường tư tưởng kiên định, chuẩn mực về đạo đức nhà giáo, năng lực chuyên môn vững vàng, đáp ứng yêu cầu giáo dục PT mới . Tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực cho học sinh. Nhất là các môn học Tiếng Anh, Tin học; chú trọng giáo dục kĩ năng sống, phát triển văn hóa đọc; Xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện; phòng, chống bạo lực học đường.
Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo tổ chức tốt việc dạy học và các hoạt động giáo dục. Duy trì và nâng cao chất lượng PCGDTH. Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, công tác xây dựng XHHT, phong trào khuyến học, khuyến tài, học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng. Phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học, giữ vững trường chuẩn quốc gia giai đoạn 1 sau  5 năm.
II. Các chỉ tiêu chủ yếu
 1. Thực hiện tốt kế hoạch phát triển trường, lớp, học sinh theo kế hoạch đã được phê duyệt : 11 lớp, 324 học sinh. Tuyển sinh trẻ 6 tuổi vào lớp 1; 62 đạt tỷ lệ 100%. Huy động trẻ khuyết tật độ tuổi 6-14 học hòa nhập đạt trên 90%.
- Số trường tổ chức học 2 buổi/ngày:11/11 lớp.
- Số trường dạy học môn tự chọn Tiếng Anh 04 tiết/tuần cho học sinh lớp 3,4,5: 100% tổ chức làm quen Tiếng Anh cho học sinh lớp 1, 2 với TT tiếng anh GALAXY Đức Thọ.
2. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh:
- Học sinh Hoàn thành kiến thức-kĩ năng, Đạt năng lực, phẩm chất: trên 99,8%. Học sinh đạt giải trong các cuộc thi  cấp huyện, Tỉnh : Tối thiểu 15 học sinh.
- Hoàn thành chương trình tiểu học: 100%.
3. Công tác phổ cập GDTH đúng độ tuổi: Đạt mức độ 3.
tỉ lệ phổ cập GDTH ĐĐT đạt 99,5%.
4. Công tác xây dựng CSVC, kiểm định chất lượng-trường chuẩn quốc gia:
Nhà trường đạt vững chắc.
 Đảm bảo nhà vệ sinh CBGV, HS  có đủ nguồn nước sạch để sử dụng; có hệ thống thoát nước, hệ thống xử lí rác thải đảm bảo yêu cầu; môi trường ”xanh-sạch-đẹp-an toàn”.
 Có đủ thiết bị đạt chuẩn phòng học Tiếng Anh, Tin học; có bãi tập đúng quy chuẩn; Phát huy sử dụng  thư viện có hiệu quả kiểm tra đôn đốc thường xuyên , đáp ứng cho giáo viên và học sinh mượn sách theo qui định giữ vững , thư viện tiên tiến:.
5.  Có nhiều CBGV, HS có sản phẩm, bài viết, SKKN... tham gia dự thi và đạt giải cấp huyện, cấp Tỉnh.
III. Các nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu
1. Xây dựng và thực hiện kế hoạch phát triển trường lớp
Thực hiện nghiêm túc kế hoạch trường, lớp, học sinh được phê duyệt.
 Có dự báo cho kế hoạch phát triển Điều tra phổ cập, nắm bắt chính xác số liệu trẻ 5 tuổi (sinh năm 2014), làm cơ sở cho việc xây dựng kế hoạch phát triển trường lớp năm học tiếp theo đảm bảo sát thực.
2. Đẩy mạnh công tác truyền thông về giáo dục tiểu học
Quán triệt sâu sắc các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và của Bộ GDĐT về đổi mới và phát triển giáo dục trong CBGV, NV. Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lí giáo dục chủ động viết và đưa tin, bài về các hoạt động của ngành, của trường nhất là các gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến của cấp học lên Website của trường, Website của Phòng, “Diễn đàn Giáo dục Tiểu học”, “Trường học kết nối”, các báo, tạp chí... để khích lệ các thầy cô giáo, các em học sinh phấn đấu, vươn lên, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
          3. Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục
          Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 1737/CT-BGDĐT ngày 07/5/2018 về việc tăng cường công tác quản lí và nâng cao đạo đức nhà giáo; Chỉ thị số 2325/CT-BGDĐT ngày 28/6/2013 về việc chấn chỉnh tình trạng dạy học trước chương trình lớp 1; Quyết định số 2942/QĐ-UBND ngày 10/10/2012 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm và công văn số 1632/SGDĐT-GDTH ngày 07/11/2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc chấn chỉnh tình trạng dạy thêm, học thêm đối với giáo dục tiểu học, Công văn số 860/SGDĐT-GDTrH ngày 15/6/2016 về việc khắc phục tình trạng chạy trường, chạy lớp.
- Chủ động tổ chức cho giáo viên tiếp cận chương trình giáo dục phổ thông mới.
Tăng cường công tác tự bồi dưỡng, bồi dưỡng tại từng đơn vị để nâng cao năng lực dạy học và thực hiện các nhiệm vụ khác cho giáo viên nhằm đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng GD toàn diện cho HS; chuẩn bị sẵn sàng cho việc triển khai CTGDPT ; bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên tiểu học.
Tổ chuyên môn  sinh hoạt tối thiểu 01 lần/tháng.
Tổ chức thi Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường vào tháng 11/2019;
4. Chú trọng đổi mới công tác quản lý, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học
Thực hiện đổi mới công tác quản lý, cải các hành chính. 
Tăng cường thực hiện dân chủ và tự chủ trong nhà trường: Dân chủ trong xây dựng kế hoạch và đánh giá kết quả thực hiện, công khai minh bạch mọi hoạt động.Tự chủ trong thực hiện nội dung chương trình, kế hoạch giáo dục của đơn vị.
Đề cao vai trò, trách nhiệm ’’người đứng đầu”;
Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lí:  qua (hồ sơ công việc, email, zalo) để triển khai/xử lí kịp thời;, khai thác các phần mềm quản lý và dạy học có hiệu quả. Sử dụng các yếu tố công nghệ thông tin để kiểm tra/kiểm soát bài soạn/giáo án để giảm giáo án bản cứng cho VG.
         Thực hiện đúng các quy định về quản lí tài chính trong các trường tiểu học theo quy định. Thực hiện theo Quyết định số 37/2019/QĐ-UBND ngày 26/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Ban hành Quy định về quy trình tổ chức huy động, quản lý và sử dụng các khoản đóng góp tự nguyện của Nhân dân để xây dựng cơ sở vật chất và Công văn số 5027/UBND-VX ngày 31/7/2019 của UBND tỉnh về việc hướng dẫn vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng các khoản tài trợ  .
            Đảm bảo các nội dung kiểm tra theo quy định và tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong công tác kiểm tra nội bộ.
           Đổi mới công tác thi đua-khen thưởng:
+  Tiêu chí thi đua phải gắn với các nhiệm vụ trọng tâm năm học.
 
           5. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả điều chỉnh nội dung chương trình, kế hoạch dạy học và đánh giá học sinh tiểu học
          Tiếp tục thực hiện có hiệu quả điều chỉnh nội dung chương trình, kế hoạch dạy học ( Căn cứ vào chuẩn KT- KN, năng lực thực tế của HS để thêm/bớt nội dung bài học trong SGK cho phù hợp; sắp xếp lại thứ tự các bài học, cấu trúc trong từng bài học để đảm bảo tính lô gic, hệ thống trong các đơn vị kiến thức).
Khuyết khích tích hợp vận dụng chương trình GDPT mới.
            Tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng học sinh lớp 2 theo Công văn số 1087/SGDĐT-GDPT ngày 19/7/2018 của Sở GD ĐT; nâng cao chất lượng lớp 5 theo Công văn số 377/PGDĐT-GDPT ngày 10/9/2018 của Phòng GD ĐT.
            Tiếp tục triển khai phong trào ”Giữ vở sạch-Viết chữ đẹp” trong học sinh nhằm gìn giữ chữ viết truyền thống, góp phần rèn luyện tính cách học sinh theo Công văn số 1263/SGD ĐT-GDTH ngày 16/10/2007. Duy trì tổ chức hoạt động ”Giao lưu viết chữ đẹp” cho tất cả học sinh qua 04 bài viết/năm .
Chỉ đạo, động viên, tạo điều kiện cho cá nhân học sinh tham gia các cuộc thi, hội thi nhằm phát triển năng lực/năng khiếu.
Tiếp tục thực hiện đánh giá học sinh theo Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT, Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT. Mỗi GV cần nắm chắc, hiểu sâu triết lí đánh giá ”Vì sự tiến bộ của học sinh” trong quá trình thực hiện; ra đề kiểm tra định kì trên cơ sở ma trận để đảm bảo trọng tâm kiến thức và cơ cấu tỉ lệ các mức độ nhận thức.
6. Tiếp tục triển khai tốt việc dạy và học Tiếng Anh, Tin học.
Đầu tư thiết bị day học hiện đại, đúng chuẩn tại các phòng Tiếng Anh, Tin học và khai thác, sử dụng có hiệu quả.
Tiếp tục triển khai dạy học môn tiếng Anh tiểu học 4 tiết/tuần cho học sinh các lớp 3, 4, 5.
Phối hợp với các trung tâm ngoại ngữ  có giáo viên bản ngữ lồng ghép các nội dung phát triển năng lực giao tiếp bằng Tiếng Anh cho học sinh lớp 3, 4, 5; làm quen Tiếng Anh cho học sinh lớp 1,2.
            7. Tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, bán trú học sinh.
 Tổ chức  dạy học 2 buổi/ngày cho 11/11 lớp .
8. Tổ chức các hoạt động tập thể, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.
Tăng cường trải nghiệm cho học sinh trong các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.
HĐTT, HĐNGLL tập trung vào giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, giáo dục giá trị sống, kĩ năng sống, kĩ năng tự bảo vệ bản thân tránh bị xâm hại, bạo lực, ý thức giữ gìn môi trường xanh - sạch - đẹp; thực hiện tốt giáo dục thực hành tâm lí học đường cho học sinh tiểu học, làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe và làm quen với một số nghề truyền thống ở địa phương,..
Tăng cường tổ chức và quản lí các hoạt động giáo dục kĩ năng sống theo Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28/02/2014 của Bộ GDĐT ban hành quy định về Quản lí hoạt động giáo dục kĩ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa, Công văn số 1528/SGDĐT-CTTT ngày 09/10/2017 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn triển khai thực hiện giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa.
Triển khai thực hiện nhân rộng thư viện thân thiện RtR phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường nhằm hình thành thói quen đọc sách, ý thức tự học, tự nghiên cứu và phát triển ngôn ngữ tiếng Việt cho học sinh tiểu học. Hàng tuần, tổ chức các tiết đọc tại thư viện, khuyến khích học sinh mượn sách về nhà; tổ chức các hoạt động khuyến đọc (tối thiểu 01 hoạt động/năm học); huy động sự tham gia của phụ huynh và cộng đồng trong quá trình tổ chức hoạt động nhằm góp phần xây dựng văn hóa đọc trong nhà trường và cộng đồng. Chỉ tiêu mượn sách về nhà đọc tối thiểu 01 cuốn/tháng/ GV, 02 cuốn/tháng/HS.
            9.  Tiếp tục đổi mới phương pháp, hình thức dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh
            Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các mô hình, PPDH tích cực. Trong đó, cần đạt các yêu cầu sau:
            + Tiếng Việt 1-CGD: Tăng cường giải nghĩa cho HS khi thực hiện các Việc 3,4 trong quy trình; dạy Âm, Vần, Luật chính tả đảm bảo học sinh học đến tuần 20 phải đọc đúng, viết đúng.
            + Vận dụng các thành tố tích cực của mô hình trường học mới: Chú trọng hình thành cho học sinh các năng lực: Tự phục vụ, giao tiếp, tự quản, tự học, tự bảo vệ mình, tự trọng; hình thành và phát triển kĩ năng tự học theo nhóm (cá nhân-> cặp-> nhóm-> lớp.
            + PP ”Bàn tay nặn bột”: Ngoài các tiết đã dạy thành công từ năm học trước, giáo viên tiếp tục áp dụng vào các tiết học khác; chú trọng rèn luyện kĩ năng phán đoán, phân tích, ghi chép thực nghiệm cho học sinh.
            + Dạy học Mĩ thuật theo PP mới: Sử dụng tài liệu dạy học Mĩ thuật theo PP mới (GV) xây dựng kế hoạch phù hợp và chuyển hẳn các tiết dạy mĩ thuật sang hoạt động mĩ thuật. Tùy vào điều kiện CSVC và thời lượng GV chủ động lựa chọn các quy trình mĩ thuật phù hợp. Quá trình thực hiện trong năm học phải áp dụng đầy đủ 07 quy trình cho tất cả các khối lớp.
            + Dạy học Âm nhạc: GV nghiên cứu nội dung các bài học để chuyển dần một số nội dung tiết học sang hoạt động Âm nhạc theo tinh thần tại lớp tập huấn .
.
        Thực hiện đa dạng hóa các hình thức dạy học như: dạy học theo nhóm, câu lạc bộ, sân khấu hóa, trò chơi,...tại các không gian khác nhau ngoài lớp học như: sân trường, vườn trường, thư viện, các di sản văn hóa, các mô hình sản xuất, kinh doanh của địa phương,...
            10. Công tác phổ cập, kiểm định chất lượng giáo dục và xây dựng trường chuẩn quốc gia
            Củng cố vững chắc chất lượng giáo dục toàn diện; đảm bảo chất lượng giáo dục tương ứng với các mức độ trường đạt chuẩn QG, đồng thời, không để xẩy ra tình trạng học sinh ”ngồi nhầm lớp”, ”nhầm cấp học”.
             Căn cứ TT 17/2018TT- BGDDT ngày 26/8/2018 Thực hiện công tác kiểm định CLGD-TĐG Thực hiện công tác KĐCL và trường chuẩn quốc gia;  nhà trường  rà soát các tiêu chuẩn, kiện toàn Ban chỉ đạo, phân công nhiệm vụ, phân bổ nguồn lực, lộ trình tiến trình thực hiện để về đích đúng thời điểm quy định.
Tăng cường CSVC, thiết bị dạy học theo hướng kiên cố, hiện đại, đúng chuẩn. Sử dụng có hiệu quả các phòng phục vụ học tập, sân bãi tập, khu bán trú. Trước mỗi phòng phải công khai lịch hoạt động/giờ mở cửa,...
           Tại các công trình vệ sinh, khu nhà ăn bán trú phải có hệ thống vòi rửa tay cho CBGV, HS.
          Thực hiện tốt quy hoạch trồng cây, trồng hoa, thảm cỏ, vườn rau và các địa điểm trải nghiệm khác trong khuôn viên nhà trường.
          Thực hiện nghiêm túc các quy định hiện hành về an ninh, an toàn trường học.
11.Tăng cường công tác truyên truyền cho phụ huynh , học sinh đối với yêu cầu giáo dục hiện nay.
Thực hiện thông qua các cuộc họp phụ huynh đầu năm , phối hợp với địa phương để tuyên truyền có hiệu quả.
  1. Đề xuất:
     - Với UBND xã: Cần đầu tư cơ sở vật chất cho nhà trường Theo TT37/2019 ngày  26/6/2019. Ngày 26/6/2019 của UBND Tinh về huy động, quản lý sử dụng xây dựng cơ sở hạ tầng của xã.
     - Thực hiện tốt công văn 5027./ UBND  về vận động tiếp nhận, tài trợ sử dụng.
      Nơi nhận:                                                                              HIỆU TRƯỞNG
     - Phòng GD&ĐT (b/c);                                                                            
     - Lưu.VT.

 

                                                                                 
 
    Đặng Văn Anh

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn