11:01 ICT Thứ tư, 26/02/2020

Trang nhất » Tin Tức » Giới thiệu » Giới thiệu chung

KẾ HOẠCH Về việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua

Thứ bảy - 12/10/2019 10:08
 
UBND HUYỆN CAN LỘC
TRƯỜNG TIỂU HỌC NGA LỘC
 
Số:... /KH-THNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
Thường Nga,, ngày 27 tháng9 năm 2019
 
 

KẾ HOẠCH

Về việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua

 
 

“Cán bộ, công chức, viên chức Trường Tiểu học Nga Lộc thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025
 
Thực hiện Kế hoạch số 213/KH-UBND ngày 09/7/2019 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức Hà Tĩnh thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019
 • 2025; Công văn số 1609/SGDĐT-VP ngày 19/9/2019 của Sở GD&ĐT Hà Tĩnh về việc tổ chức thực hiện Kế hoạch số 213/KH-UBND ngày 09/7/2019 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Kế hoạch số 401/KH- PGDĐT Can Lộc ngày 25 tháng 9 năm 2019. Trường xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức Trường Tiểu học Nga Lộc thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025 như sau:
  1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1.Mục đích

 • Tạo chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng về ý thức tự tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao nhận thức, đạo đức công vụ, nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường kỷ cương hành chính; phòng chống tham nhũng, qua đó tiếp  tục xây dựng hình ảnh đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức  tận tụy, gương  mẫu, chuyên nghiệp, kỹ cương, trách nhiệm, tận tình, thân thiện. Xây dựng phong cách ứng xử, kỹ năng giao tiếp chuẩn mực của cán bộ, công chức, viên chức trong hoạt động công vụ, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua những việc làm cụ thể hàng ngày, trên mọi lĩnh vực công tác.
 • Nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức, đoàn thể trong cơ quan, trường học tạo môi trường làm việc văn minh, hiện đại, chuyên nghiệp, trách nhiệm, minh bạch, hiệu quả góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì Nhân dân phục vụ.
 • Quán triệt sâu sắc Quy chế văn hóa công vụ tại các cơ quan, đơn vị ban hành theo Quyết định số 20/2019/QĐ-UBND ngày 19/4/2019 của UBND tỉnh.

2.Yêu cầu

 • Phong trào thi đua phải được triển khai sâu rộng trong cán bộ, giáo viên, nhân viên với nội dung, hình thức phong phú, thiết thực, có tiêu chí rõ ràng, cụ thể phù hợp các quy định của Đảng, Nhà nước và tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị trường học;

 • Đề cao trách nhiệm, vai trò của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trường học trong việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện Phong trào thi đua. Tổ chức thực hiện phong trào phải thường xuyên, liên tục, có đôn đốc, kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết, kịp thời phát hiện nhân tố mới, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong Phong trào thi đua.
  1. ĐỐI TƯỢNG VÀ NỘI DUNG CỦA PHONG TRÀO THI ĐUA

1.Đối tượng:

 • Tập thể: Trường Tiểu học Nga Lộc
 • Cá nhân: Cán bộ, công chức, viên chức trường Tiểu học Nga Lộc.

2.Nội dung thi đua:

Đối với tập thể: “Thi đua xây dựng cơ quan, đơn vị văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp”:
 • Xây dựng, ban hành các chính sách, quy định, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị về văn hóa công sở;
 • Thực hiện đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, công khai, minh bạch; đơn giản hóa các thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết công việc tại cơ quan, đơn vị;
 • Thực hiện ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan, đơn vị;
 • Tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả với nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, bám sát các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị để thu hút, tập hợp sự tham gia của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Đối với cán bộ, công chức, viên chức: “Thi đua thực hiện kỷ cương, trách nhiệm, tận tụy, chuyên nghiệp”:
 • Chấp hành nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính;
 • Có tính chuyên nghiệp về chuyên môn, nghiệp vụ;
 • Tinh thần, thái độ làm việc tận tụy, nghiêm túc, trách nhiệm;
 • Thực hiện chuẩn mực trong giao tiếp, ứng xử;
 • Thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện chuẩn mực về đạo đức, lối sống;
 • Trang phục gọn gàng, sạch sẽ, lịch sự, phù hợp với tính chất công việc;
 • Tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước do cơ quan, đơn vị và địa phương phát động, tổ chức.
 1. TIÊU CHUẨN THI ĐUA

1.Tiêu chuẩn chung:

 • Gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng.

 • Thực hiện có hiệu quả Quy chế văn hóa công vụ tại cơ quan, đơn vị trên địa bàn.

2.Tiêu chuẩn cụ thể:

 1. Đối với tập thể:
 • Xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và các văn bản quy định về văn hóa công sở của cơ quan, đơn vị:
+ Xây dựng và thực hiện cơ chế, chính sách, pháp luật đảm bảo chất lượng, công khai, minh bạch, hiệu quả, đúng thời hạn;
+ Quản lý và sử dụng có hiệu quả ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí được giao; không để xảy ra lãng phí, tham nhũng; tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng;
+ Xây dựng, ban hành và thực hiện nghiêm các quy định, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, các quy định về văn hóa công sở, bảo đảm kỷ cương, kỷ luật hành chính; quản lý, sử dụng có hiệu quả thời gian làm việc của cơ quan, đơn vị;
+ Tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
 • Thực hiện đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, công khai, minh bạch, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết công việc tại cơ quan, đơn vị:
+ Niêm yết đầy đủ các thủ tục hành chính tại cơ quan, đơn vị nhằm làm cho hoạt động của cơ quan, đơn vị được công khai, minh bạch;
+ Đơn giản hóa các thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết công việc, phục vụ học sinh,phụ huynh và Nhân dân tốt hơn;
+ Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành cơ quan, đơn vị.
 • Xây dựng và giữ gìn cơ quan, đơn vị văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp theo quy định tại Quy chế văn hóa công vụ tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn toàn tỉnh (ban hành kèm theo theo Quyết định số 20/2019/QĐ-UBND ngày 19/4/2019).
 • Tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả với nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, bám sát các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị để góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
 1. Đối với cán bộ, công chức, viên chức:
 • Chấp hành nghiêm túc kỷ cương, kỷ luật hành chính:
+ Nghiêm chỉnh chấp hành nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị; đeo, cài thẻ tên, phù hiệu, thẻ chức danh đúng quy định khi thực hiện nhiệm vụ;
+ Có ý thức tổ chức kỷ luật; sắp xếp, sử dụng thời gian làm việc khoa học và hiệu quả;

+ Nghiêm túc nhận lỗi, nhận khuyết điểm, thành khẩn tự phê bình, rút kinh nghiệm, có biện pháp và quyết tâm sửa chữa, khắc phục khi để xảy ra sai sót trong thực hiện nhiệm vụ;
+ Giữ gìn đoàn kết nội bộ, xây dựng môi trường làm việc dân chủ, kỷ cương; cộng tác, giúp đỡ đồng nghiệp hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
 • Thường xuyên học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, chủ động, trung thực, thẳng thắn, khách quan trong công tác tham mưu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
 • Tinh thần, thái độ làm việc tận tụy, nghiêm túc, trách nhiệm:
+ Có tinh thần cầu thị, lắng nghe; tâm huyết, tận tụy, gương mẫu, nghiêm túc, trách nhiệm trong công việc; sẵn sàng nhận và nỗ lực hoàn thành mọi nhiệm vụ được phân công; không chọn việc dễ, bỏ việc khó;
+ Có tinh thần đấu tranh tránh hiện tượng trung bình chủ nghĩa, làm việc qua loa, kém hiệu quả;
+ Không gây khó khăn, phiền hà, vòi vĩnh, kéo dài thời gian xử lý công việc của cơ quan, tổ chức và người dân; không thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm trước những khó khăn, bức xúc của người dân;
+ Cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý phải công tâm, khách quan trong sử dụng, đánh giá cán bộ thuộc quyền quản lý; không lợi dụng vị trí công tác để bổ nhiệm người thân, quen; chủ động xin thôi giữ chức vụ khi nhận thấy bản thân còn hạn chế về năng lực và uy tín hoặc để xảy ra hậu quả nghiêm trọng trong lĩnh vực thuộc trách nhiệm được giao.
 • Thực hiện chuẩn mực trong giao tiếp, ứng xử:
+ Trong giao tiếp với người dân phải tôn trọng, lắng nghe, tận tình hướng dẫn về quy trình xử lý công việc và giải thích cặn kẽ những thắc mắc của người dân. Thực hiện “4 xin, 4 luôn”: xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn, xin phép; luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn lắng nghe, luôn giúp đỡ;
+ Đối với lãnh đạo cấp trên phải tuân thủ thứ bậc hành chính, phục tùng sự chỉ đạo, điều hành, phân công công việc của cấp trên; không trốn tránh, thoái thác nhiệm vụ; không nịnh bợ lấy lòng vì động cơ không trong sáng;
+ Đối với đồng nghiệp phải có tinh thần hợp tác, tương trợ trong thực hiện nhiệm vụ; không bè phái gây mất đoàn kết nội bộ của cơ quan, đơn vị;
+ Cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý không được duy ý chí, áp đặt, bảo thủ; phải tôn trọng, lắng nghe ý kiến của cấp dưới; gương mẫu trong giao tiếp, ứng xử; không nâng đỡ cấp dưới vì động cơ, mục đích  không trong sáng.
 • Thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện chuẩn mực về đạo đức, lối sống:
+ Thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện về đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh; thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; trung thực, giản dị, thẳng thắn, chân thành;

+ Thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; không có biểu hiện cơ hội; công tâm, khách quan trong thực hiện nhiệm vụ được giao;
+ Thực hiện các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp; không đánh bạc, sa vào các tệ nạn xã hội; không sử dụng đồ uống có cồn trong thời gian làm việc và giờ nghỉ trưa; hút thuốc lá đúng nơi quy định; nơi làm việc ngăn nắp, gọn gàng, sạch sẽ;
+ Tuân thủ kỷ luật phát ngôn, không sử dụng mạng xã hội để khai thác, tuyên truyền các thông tin chưa được kiểm chứng, phiến diện, một chiều ảnh hưởng đến thực thi nhiệm vụ;
+ Tuân thủ chuẩn mực đạo đức gia đình và xã hội, thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc; gương mẫu, tránh phô trương, lãng phí, mục đích trục lợi trong việc tổ chức các hoạt động liên hoan, cưới hỏi, tang lễ, mừng thọ, sinh nhật, tân gia...; không mê tín dị đoan và có những hành vi phản cảm khi tham gia lễ hội;
+ Tích cực tham gia xây dựng, giữ gìn không gian xanh, sạch, đẹp; môi trường văn hóa thân thiện, văn minh nơi công sở.
 • Trang phục gọn gàng, sạch sẽ, lịch sự, phù hợp với tính chất công việc:
+ Khi thực hiện nhiệm vụ trang phục phải gọn gàng, sạch sẽ, lịch sự, nghiêm túc
+ Trang phục phải phù hợp với tính chất công việc, quy định của ngành;
 • Tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước do cơ quan, đơn vị và địa phương phát động, tổ chức, góp phần hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.
 1. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN
Phong trào thi đua được triển khai thực hiện từ năm 2019 đến năm 2025:
 1. Năm 2019: Ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Phong trào thi đua.
 2. Năm 2022. Trường tiến hành sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện Phong trào thi đua để làm cơ sở tiếp tục triển khai phong trào đến năm 2025.
 3. Năm 2025: Trường tiến hành tổng kết Phong trào thi đua nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Quốc khánh 02/9/2025).
 1. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 1. Nhà trường xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, cụ thể hóa bằng các hình thức tuyên truyền trong cơ quan đơn vị trên các bản tin, trên trang Website của trường tiểu học Nga Lộc, tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và đồng thuận của toàn xã hội; triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả Phong trào thi đua, tránh hình thức, lãng phí.
2.BGH, Công đoàn,các tổ chức đoàn thể trong nhà trường, trường có trách nhiệm theo dõi, giám sát và hướng dẫn triển khai thực hiện phong trào thi đua trong nhà trường.

 
2.Yêu cầu Cán bộ, công chức, viên chức trường Tiểu học Nga Lộc triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung trên.
 
 
Nơi nhận:
 • BGH,CĐ ,các tổ chuyên môn
 • Cán bộ, công chức, viên chức trường TH Nga Lộc;
 • Lưu: VT.
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
Đặng Văn Anh
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn