09:42 ICT Thứ tư, 26/02/2020

Trang nhất » Tin Tức » Giới thiệu

QUY CHẾ Văn hoá công vụ tại các cơ quan trường tiểu học Nga Lộc

Thứ bảy - 12/10/2019 10:02
ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN CAN LỘC

 
 
 

Số:   347    /QĐ-THNL
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 

Thường Nga, ngày    3   tháng  02     năm 2019
 
QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy chế văn hoá công vụ
tại Trường Th Nga Lộc

 
 
 
 

Căn cứ Luật Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008;
Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010;
Căn cứ Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tưởng Chính phủ về phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ;
Căn cứ Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 2/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế văn hoá công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 của Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương;
Căn cứ Kế hoạch 239/KH-UBND  ngày 29/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2016-2020 ;
Căn cứ Văn bản số 526/UBND-NC1 ngày 23/01/2019 của UBND tỉnh về việc triển khai Đề án Văn hóa Công vụ;
Căn cứ Kế hoạch số 1424/KH-UBND ngày 21/10/2016 của UBND huyện Can Lộc về Cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn huyện;
Căn cứ số 347/ QĐ-UBND ngày 30 tháng 1 năm 2019 trường tiểu học Nga  Lộc xây dựng Quy chế văn hoá công vụ tại đơn vị:
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế văn hoá công vụ  tại các cơ quan hành chính nhà nước trực thuộc trường TH Nga Lộc.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.
Điều 3. Cán bộ, công chức, viên chức  trường TH Nga Lộc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
 
  Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Tổ chuyên môn,công đoàn,Đọi
- Văn phòng trường TH Nga Lộc.
- Lưu: VT, NV.
 
 
 
 
 
TM. HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
Đặng Văn Anh
 
 
UBND HUYỆN CAN LỘC
TRƯỜNG TH NGA LỘC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
         
QUY CHẾ
Văn hoá công vụ  tại các cơ quan trường tiểu học Nga Lộc
(Ban hành kèm theo Quyết định số   ...    /QĐ-THNL
ngày   3  tháng   2    năm 2019 của  trường TH Nga Lộc)
___________
 
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 
Điều 1. Phạm vi và đối tượng điều chỉnh
  1. Phạm vi điều chỉnh
a) Quy chế này quy định về trang phục, lễ phục, giao tiếp và ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động  khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ.
b) Quy định bài trí công sở và xây dựng môi trường văn minh tại Trường Th Nga Lộc.
2. Đối tượng điều chỉnh
Quy chế này áp dụng trong  Trường Th Nga Lộc bao gồm:
Điều 2. Nguyên tắc thực hiện văn hoá công vụ
1. Xây dựng môi trường văn hóa công vụ văn minh, hiện đại gắn với nâng cao đạo đức công vụ và tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính.
2. Phù hợp với truyền thống, bản sắc văn hoá dân tộc và điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương; đồng thời đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.
3. Phù hợp với định hướng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, hiện đại.
4. Phù hợp với các quy định của pháp luật và mục đích, yêu cầu cải cách hành chính, chủ trương hiện đại hoá nền hành chính nhà nước.
5. Phù hợp với tính chất, đặc điểm của hoạt động công vụ; đồng thời chú trọng đến đặc thù trong tổ chức, hoạt động của từng loại hình cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước ở huyện và các địa phương trong huyện.
6. Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc tổ chức, thực hiện và gương mẫu chấp hành văn hóa công vụ.
Điều 3. Giải thích từ ngữ
Trong Quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Văn hóa được xem là nhân tố quan trọng hình thành thói quen, cách suy nghĩ, phong cách và diện mạo của một con người hay một nhóm người, rộng hơn là của một vùng, một dân tộc nhất định.
2. Công vụ được hiểu là hoạt động mang tính quyền lực nhà nước do cán bộ, công chức tiến hành theo quy định của pháp luật nhằm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của nhà nước, phục vụ lợi ích của nhà nước, nhân dân và xã hội. Những giá trị cơ bản của hoạt động công vụ và người thực thi công vụ  được văn hóa công vụ phản ánh. Hoạt động thực thi công vụ của cán bộ, công chức được diễn ra ở trong và ngoài công sở.
3. Văn hóa công vụ được hiểu là một hệ thống các giá trị tinh thần và vật chất (gồm trang phục, lễ phục, văn hóa giao tiếp, ứng xử, tinh thần, thái độ, chất lượng làm việc, bài trí công sở và xây dựng môi trường công sở,...) được hình thành trong quá trình xây dựng, phát triển công vụ, có khả năng lưu truyền, ảnh hưởng tâm lý, hành vi của cán bộ, công chức và được họ thừa nhận, tuân thủ, phát huy trong hoạt động thực thi công vụ.
Điều 4. Mục đích
1. Bảo đảm tính trang nghiêm và hiệu quả hoạt động của Trường Th Nga Lộc.
2. Xây dựng phong cách ứng xử chuẩn mực của cán bộ, công chức, viên chức trong hoạt động công vụ, hướng tới mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Điều 5. Những việc cán bộ, công chức, viên chức phải thực hiện và các hành vi bị cấm:
1. Những việc cán bộ, công chức, viên chức phải thực hiện:
a) Cán bộ, công chức, viên chức phải có lòng tự hào dân tộc, có ý thức bảo vệ danh dự cá nhân và uy tín cơ quan; cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư trong hoạt động công vụ; kiên quyết đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí;
b) Mỗi cán bộ, công chức, viên chức phải nắm vững vị trí, chức năng, nhiệm vụ, định hướng phát triển của cơ quan, đơn vị; chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn, vị trí làm việc của bản thân; các quy tắc ứng xử (với nhân dân, lãnh đạo và đồng nghiệp);
c) Khi thi hành nhiệm vụ, cán bộ, công chức, viên chức phải thực hiện các quy định về những việc phải làm và những việc không được làm theo quy định của Luật Cán bộ, Công chức; Luật Viên chức và quy định pháp luật hiện hành;
d) Có trách nhiệm phát hiện việc thực hiện sai hoặc không đầy đủ, không đúng quy định pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức trong cùng cơ quan, đơn vị hoặc cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị khác có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ; phải phản ánh trung thực đến cơ quan, đơn vị có thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức, viên chức đó và chịu trách nhiệm cá nhân về những phản ánh của mình;
đ) Cán bộ, công chức, viên chức khi thực thi nhiệm vụ, công vụ phải chấp hành quyết định của cấp có thẩm quyền. Cán bộ, công chức, viên chức được giao nhiệm vụ phải phối hợp với cán bộ, công chức, viên chức khác trong cùng cơ quan, đơn vị, và cơ quan, đơn vị khác có liên quan để thực hiện nhiệm vụ, công vụ có hiệu quả;
e) Chấp hành nghiêm nội quy, quy chế làm việc và các quy chế nội bộ của cơ quan, đơn vị.
2. Các hành vi bị cấm
a) Mạo danh để giải quyết công việc; mượn danh cơ quan, đơn vị để giải quyết công việc cá nhân;
b) Trốn tránh, đùn đẩy trách nhiệm đối với nhiệm vụ, công vụ do mình thực hiện gây ra hậu quả ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động của cơ quan, đơn vị mình hoặc cơ quan, đơn vị khác hoặc vi phạm tới quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp, danh dự và nhân phẩm của công dân, của cá nhân;
c) Cố tình kéo dài thời gian hoặc từ chối sự phối hợp chính đáng, hợp pháp và tích cực của những người trong cơ quan, đơn vị mình hoặc cơ quan, đơn vị có liên quan và của người khác khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ;
d) Che dấu, bưng bít và làm sai lệch nội dung các phản ánh của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong cơ quan, đơn vị mình hoặc cơ quan, đơn vị khác hoặc của công dân về những việc liên quan đến chức năng, nhiệm vụ do mình được giao thực hiện sai quy định của pháp luật;
đ) Làm lộ bí mật nhà nước, bí mật công tác và bí mật cơ quan, đơn vị và công dân theo quy định của pháp luật;
e)  Các hành vi : đánh bạc, sử dụng đồ uống có cồn trong thời gian làm việc và giờ nghỉ trưa; hút thuốc lá ở những khu vực công cộng, trong phòng làm việc; quảng cáo thương mại tại công sở; quấy rối tình dục; tụ tập gây ồn ào trong giờ làm việc; khủng bố, biểu tình; mê tín dị đoan (lập bàn thờ, thắp hương, đốt vàng mã,….) trong khuôn viên cơ quan, vi phạm thuần phong mỹ tục, truyền thống tốt đẹp của dân tộc,...
                                                            
Chương II
TRANG PHỤC, LỄ PHỤC; GIAO TIẾP, ỨNG XỬ
VÀ THỰC HÀNH TIẾT KIỆM CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
Mục 1
TRANG PHỤC, LỄ PHỤC CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
Điều 6. Trang phục
1. Khi thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, công chức, viên chức phải mặc trang phục và đầu tóc gọn gàng, kín đáo, sạch sẽ, lịch sự; Không mặc quần jeans (quần bò), áo pull (phông); đi giày hoặc dép có quai hậu, phù hợp với thời tiết, tính chất công việc. Khuyến khích GV đầu tuần mặc đồng phục công sở cho cán bộ, công chức, viên chức. 
Điều 7. Lễ phục
Lễ phục của cán bộ, công chức, viên chức là trang phục chính thức được sử dụng trong những buổi lễ, sự kiện trọng thể, các cuộc tiếp khách nước ngoài.
1. Lễ phục của nam cán bộ, công chức, viên chức: bộ comple nam, áo sơ mi, cravat hoặc lễ phục ngành.
2. Lễ phục của nữ cán bộ, công chức, viên chức: áo dài truyền thống hoặc bộ comple nữ hoặc lễ phục ngành.
Điều 8. Thẻ cán bộ, công chức, viên chức
1. Cán bộ, công chức, viên chức phải đeo thẻ khi thực hiện nhiệm vụ.
2. Thẻ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện thống nhất theo quy định của Bộ Nội vụ. Thẻ cán bộ, công chức, viên chức phải có các thông tin tối thiểu như: tên cơ quan, đơn vị quản lý và sử dụng cán bộ, công chức, viên chức; ảnh, họ và tên, chức vụ hoặc chức danh công việc; mã số thẻ.
                                               Mục 2       
GIAO TIẾP VÀ ỨNG XỬ; THỰC HÀNH TIẾT KIỆM                               CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
Điều 9. Giao tiếp và ứng xử
1. Cán bộ, công chức, viên chức khi thi hành nhiệm vụ phải thực hiện các quy định về những việc phải làm và những việc không được làm theo pháp luật hiện hành.
2. Trong giao tiếp và ứng xử, cán bộ, công chức, viên chức phải có thái độ và các hoạt động (đi lại, đóng, mở cửa,…) lịch sự, tôn trọng. Ngôn ngữ giao tiếp phải chuẩn mực, rõ ràng, mạch lạc; đồng thời, khi giao tiếp với nhân dân ,phụ huynh phải:
a) Lắng nghe nhân dân trình bày ý kiến, nguyện vọng;
b) Giải thích, hướng dẫn rõ ràng, dễ hiểu, cụ thể về các quy định liên quan đến giải quyết công việc;
c) Trả lời thỏa đáng những yêu cầu chính đáng của nhân dân;
d) Thực hiện “4 xin, 4 luôn”: xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn, xin phép; luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn thấu hiểu, luôn giúp đỡ.
đ) Trường hợp những yêu cầu của nhân dân không thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan thì cán bộ, công chức, viên chức hướng dẫn nhân dân đến đúng đơn vị có thẩm quyền giải quyết.
Cán bộ, công chức, viên chức không được có thái độ hách dịch, nhũng nhiễu, thờ ơ lãnh đạm và coi thường, gây khó khăn, phiền hà khi thực hiện nhiệm vụ.
3. Trong giao tiếp và ứng xử với cấp trên, đồng nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức phải đúng mực, tôn trọng, có trách nhiệm bảo vệ danh dự của cấp trên, đồng nghiệp; chủ động chia sẻ, phối hợp, giúp đỡ nhau hoàn thành nhiệm vụ; lắng nghe và tiếp thu ý kiến đúng của đồng nghiệp; công bằng, vô tư, khách quan khi nhận xét, đánh giá; thái độ trung thực, thân thiện, hợp tác.
4. Người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền quản lý và sử dụng cán bộ, công chức, viên chức có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức.
Điều 10. Giao tiếp qua điện thoại
Khi giao tiếp qua điện thoại, cán bộ, công chức, viên chức phải xưng tên, cơ quan, đơn vị nơi công tác; trao đổi ngắn gọn, tập trung vào nội dung công việc; điều chỉnh âm lượng giọng nói của mình vừa đủ nghe, tránh nói to ảnh hưởng đến công việc của người xung quanh; không ngắt điện thoại đột ngột.
Tắt chuông điện thoại di động trong các cuộc họp, hội nghị. Trường hợp cần thiết, việc sử dụng điện thoại di động phải đảm bảo không ảnh hưởng đến cuộc họp, hội nghị.
Điều 11. Thực hành tiết kiệm.
1. Thực hiện nghiêm các quy định của Chính phủ, UBND tỉnh, UBND huyện,trường Th Nga Lộc về thực hiện các giải pháp kiềm chế lạm phát, tiết kiệm chi, bảo đảm an sinh xã hội, tiết kiệm. Tổ chức các lễ kỷ niệm, đại hội, hội nghị,.... đảm bảo tiết kiệm, tránh phô trương, hình thức.
2. Mua sắm trang thiết bị và văn phòng phẩm phục vụ làm việc đúng tiêu chuẩn, định mức quy định và xem xét kỹ từ nhu cầu thực tế.
3. Sử dụng điện thoại, vi tính, máy chiếu cẩn thận chống mất mát hư hỏng,  thực hành tiết kiệm điện,tài sản công đúng quy định.
 
Chương III
BÀI TRÍ CÔNG  SỞ
 
Mục 1
QUỐC HUY, QUỐC KỲ
 
Điều 12. Treo Quốc huy
Quốc huy được treo trang trọng tại phía trên cổng chính hoặc toà nhà chính. Kích cỡ Quốc huy phải phù hợp với không gian treo. Không treo Quốc huy quá cũ hoặc bị hư hỏng. Quốc huy phải đúng tiêu chuẩn về kích thước, màu sắc, họa tiết đã được Hiến pháp quy định.
Điều 13. Treo Quốc kỳ
1. Quốc kỳ được treo nơi trang trọng trước công sở hoặc toà nhà chính và tại các hội trường, phòng họp khi có những buổi họp long trọng. Quốc kỳ phải đúng tiêu chuẩn về kích thước, màu sắc đã được Hiến pháp quy định.
2. Việc treo Quốc kỳ trong các buổi lễ, đón tiếp khách nước ngoài và lễ tang tuân theo quy định về nghi lễ nhà nước và đón tiếp khách nước ngoài, tổ chức lễ tang.
Mục 2
 BÀI TRÍ CÔNG SỞ
Điều 14 . Biển tên cơ quan
Cơ quan phải có biển tên được gắn tại cổng chính, trên đó ghi rõ tên gọi đầy đủ bằng tiếng Việt và địa chỉ của cơ quan. Cách thể hiện biển tên cơ quan theo quy định của Bộ Nội vụ.
Điều 15. Phòng làm việc
1. Các cơ quan phải công khai quy định làm việc đối với tổ chức, cá nhân; sơ đồ công sở và phải đặt nơi dễ nhìn, dễ thấy, thuận lợi phục vụ cho công tác điều hành và phục vụ khách đến liên hệ công tác. Sơ đồ công sở phải thể hiện rõ các khối phòng học,phòng chức năng, các phòng làm việc, phòng tiếp dân, khu vực vệ sinh,...
Trong trường hợp đặc biệt (khách đến làm việc là người khuyết tật, khiếm thị, ...) thì cơ quan có người hướng dẫn, giúp đỡ.
2. Phòng làm việc phải có biển tên ghi rõ tên đơn vị, họ và tên, chức danh cán bộ, công chức, viên chức; phòng có từ 02 người trở lên, phải niêm yết danh sách, chức vụ cán bộ, công chức, viên chức trước cửa phòng làm việc. Tại bàn làm việc phải có biển tên và chức danh của cán bộ, công chức, viên chức.
3. Việc sắp xếp, bài trí phòng làm việc,phòng học  phải bảo đảm gọn gàng, ngăn nắp, sạch sẽ, khoa học, hợp lý, vừa thuận tiện trong công việc, vừa đảm bảo yêu cầu về an toàn cháy, nổ.
4. Cán bộ, công chức, viên chức phải có ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường trong phòng làm việc,phòng học  và trong cơ quan; không lập bàn thờ, thắp hương,  nấu, nướng, ăn, uống tiệc tùng trong phòng làm việc.
Điều 16. Phòng tiếp dân và khu vực để phương tiện giao thông
Cơ quan hành chính bố trí phòng tiếp dân theo quy định; bố trí khu vực để và đảm bảo an toàn phương tiện giao thông của cán bộ, công chức, viên chức và của người đến giao dịch, làm việc.
Điều 17. Khuôn viên, cây xanh; cầu thang, hành lang, khu vệ sinh
1. Cơ quan phải thực hiện văn minh, tiết kiệm trong việc bố trí khuôn viên trồng cây xanh. Khi bố trí khuôn viên cây xanh phải quan tâm đến mỹ quan và thuận tiện cho công tác cứu hộ, thoát hiểm, phòng cháy, chữa cháy. Cầu thang, hành lang, sân trường  phải được vệ sinh sạch sẽ, gọn gàng.
2. Khu vực vệ sinh công cộng phải có biển chỉ dẫn, quy định rõ khu vực của Nam và của Nữ riêng, được vệ sinh sạch sẽ, các thiết bị vệ sinh phải đảm bảo luôn hoạt động tốt.
 
Chương IV
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 
Điều 18. Trách nhiệm thực hiện
Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị  có trách nhiệm xây dựng và tổ chức triển khai quán triệt, thực hiện nghiêm Quy chế này. Đồng thời xây dựng Quy chế văn hóa riêng phù hợp điều kiện, chức năng, nhiệm vụ và đặc thù của cơ quan, đơn vị, của ngành.
Cán bộ, công chức, viên chức thực hiện theo quy chế văn hoá công vụ của đơn vị.
Điều 19. Khen thưởng, kỷ luật
1. Giao cho hội đồng thi đua khen thưởng, công đoàn, các tổ chuyên môn  có trách nhiệm xây dựng các tiêu chí chấm điểm việc thực hiện Quy chế Văn hoá công vụ và hướng dẫn đưa nội dung thực hiện Quy chế này vào kế hoạch kiểm tra công tác Cải cách hành chính hàng năm. Phối hợp các cơ quan liên quan tổ chức, đánh giá, báo cáo và tham mưu với Hiệu trưởng  biểu dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc; có biện pháp nhắc nhở, kỷ luật đối với các cá nhân, tổ chức không thực hiện nghiêm túc Quy chế này.
2. Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” các cấp đưa nội dung thực hiện Quy chế này thành một trong những tiêu chí quan trọng trong việc đánh giá và công nhận các cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu “Đơn vị văn hóa” hàng năm.
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
       Đặng Văn Anh
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn